Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Прије доношења одлуке о узимању кредита, неопходно је пажљиво размотрити важност потребе која би се финансирала на овакав начин, посебно када се има у виду да ће одлука о задуживању, у дужем временском периоду значајно оптеретити кућни буџет тражиоца кредита. Ако се ипак увиди неопходност узимања кредита, потребно је информисати се код више банака о различитим врстама кредита и условима које банке нуде за поједине врсте кредита, како би се извршио избор кредита који највише одговара потребама тражиоца кредита. У ту сврху, од банака се могу затражити обрасци са основним подацима о жељеним врстама кредита.

Како изабрати најповољнију банку?

Када се изврши избор врсте кредита, потребно је упоредити услове под којима различите банке нуде кредите, како би се извршио избор банке. Најлакши начин избора је поређење услова које нуде различите банке и то прије свега поређење ефективних каматних стопа. Уколико је ефективна каматна стопа на годишњем нивоу нижа, кредит је јефтинији. Треба напоменути да је ефективна каматна стопа мјерило цијене кредита само ако се упоређује задуживање у истој валути. Такође, треба имати у виду да код кредита са различитим периодима отплате, висина ануитета (рате) не представља прави показатељ цијене кредита. Кредит са дужим роком отплате може имати нижи износ мјесечног ануитета, али то не значи да је и укупна обавеза по том кредиту нижа. При поређењу услова, неопходно је упоредити и трошкове везане за производе који се ''нуде у пакету'', независно од тога да ли су потребни (платне картице и др.) и не обухватају се ефективном каматном стопом. Нарочито треба обратитити пажњу на могућност банке да једнострано измијени одредбе уговора и да ли су прецизно утврђени услови под којима банка то може да учини.   

Напомена: Прије узимања кредита, сваки тражилац кредита треба добро размислити о својој кредитној способности, односно да детаљно размотри колико износе мјесечни приходи, а колико расходи, и да процијени да ли ће у будућем периоду бити у могућности редовно измиривати кредитне обавезе, нарочито код уговора са промјенљивим условима (варијабилна каматна стопа).


Kредити са уговореном промјењивом каматном стопом или кредити са фиксном каматном стопом

а) Кредити са уговореном промјењивом каматном стопом

  • Иницијално уговорене каматне стопе су ниже у односу на исте за кредите са уговореном фиксном каматном стопом
  • У периоду отплате кредита постоји ризик од раста каматне стопе који је већи што је дужи рок отплате
  • Каматна стопа се мијења са промјеном референтне вриједности (најчешће је то EURIBOR који је у овом тренутку на историјском минимуму)

б) Кредити са уговореном фиксном каматном стопом

  • Иницијално уговорене каматне стопе су нешто више у односу на исте за кредите са уговореном промјењивом каматном стопом
  • Каматне стопе су непромјењиве током периода отплате кредита и нема ризика од раста каматне стопе без обзира на дешавања на финансијским тржиштима