Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Informacija o Metodologiji za određivanje kritičnih funkcija u bankama

03.09.2019. yr.

Dana 12.03.2019. godine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) usvojila je Metodologiju za određivanje kritičnih funkcija u bankama (u daljem tekstu: Metodologija), za banke kojima je Agencija izdala dozvolu za rad.

Cilj usvajanja Metodologije je određivanje kritičnih funkcija u bankama na ujednačen i metodološki utvrđen pristup, a kako bi iste bile pravilno određene u individualnim i grupnim planovima resrukturiranja.

Ovim dokumentom, Agencija kao nadležno tijelo za planiranje i sprovođenje postupka restrukturiranja banaka, pruža informacije bankama o najvažnijim aspektima postupka određivanja kritičnih funkcija u bankama, i to:

 • obim procjene odnosno podjelu funkcija za koje se vrši procjena i
 • postupak određivanja kritičnih funkcija za potrebe planiranja i sprovođenja postupka restrukturiranja banaka.

 

Obim procjene

Metodologijom su definisane funkcije za koje se vrši procjena, uzimajući u obzir veličinu i strukturu bankarskog sektora Republike Srpske.

Funkcije za koje se vrši procjena, su:

 1. kreditno poslovanje
 2. depozitno poslovanje
 3. platni promet
 4. investicione usluge i
 5. aktivnosti na novčanom tržištu

 

Kritičnost funkcija Kreditno poslovanje, Depozitno poslovanje i Platni promet određuje se na osnovu podfunkcija, odnosno na osnovu sektorske podjele:

 • Vlada i vladine institucije;
 • Javna, državna i privatna preduzeća i društva;
 • Neprofitne organizacije;
 • Banke, bankarske i nebankarske finansijske institucije;
 • Stanovništvo;
 • Nerezidenti i
 • Ostalo.
 

Kritičnost funkcije Investicione usluge određuje se na osnovu slijedećih podfunkcija:

 • Brokersko poslovanje;
 • Upravljanje portfeljom;
 • Kastodi;
 • Usluga depozitara investicionih  i penzijskih fondova i
 • Agentura i pokroviteljstvo.

 

Kritičnost funkcije Aktivnosti na novčanom tržištu određuje se na osnovu slijedećih podfunkcija:

 • Krediti za likvidnost;
 • „Repo“ transakcije i
 • Trgovanje hartijama od vrijednosti

 

Postupak određivanja kritičnih funkcija

Postupak određivanja kritičnih funkcija u bankama sprovodi se jednom godišnje na osnovu revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja, te na osnovu izvještaja propisanih Odlukom o podacima i informacijama koji se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za potrebe izrade i ažuriranja plana restruktukturiranja banke i bankarske grupe, sačinjenih sa finansijskim podacima na dan 31.12. prethodne godine.

 

Postupak procjene kritičnosti funkcije sprovodu se u dvije faze, i to:

 • procjena uticaja i
 • procjena zamjenjivosti funkcija.

 

Faze procjene kritičnosti funkcije sadrže obilježja vezana za banku i obilježja vezana za funkciju. Za svako obilježje su definisani ponderi i indikatori, čijim se množenjem dobija ocjena za svako od obilježja.

Zbirom dobijenih ocjena za svako obilježje, dobija se ocjena procjene uticaja prekida funkcije, odnosno ocjena procjene zamjenjivosti funkcije.

 

Rezultat procjene uticaja i procjene zamjenjivosti funkcije za svaku od banama, može biti slijedeći:

 1. funkcija je kritična ili
 2. funkcija nije kritična.

 

 

Banja Luka, 03.09.2019. godine

Odnosi sa javnošću