Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Press Release on Introducing a Provisional Administration in Bobar banka a.d. Bijeljina (translation not available)

27.11.2014. yr.

Broj: 03-1285-18/2014

Na osnovu člana 108. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13) i člana 5. stav 1. tačka b) Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13), Agencija za bankarstvo Republike Srpske je, kao ovlašćeni supervizor banaka, Rješenjem broj 03-1283/2014, od 26.11.2015. godine imenovala Bobar banci a.d. Bijeljina Privremenog upravnika, počev od 27.11.2014. godine.

Za Privremenog upravnika Banke imenovan je Savo Ševaljević, diplomirani ekonomista iz Banja Luke, ulica Krfska broj 50, koji je stupio na dužnost dana 27.11.2014.godine.

Razlozi imenovanja Privremenog upravnika Banke su što poslovanje Banke nije u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Privremeni upravnik Banke obavezan je da u roku od 60 dana od dana imenovanja pismeno predloži Agenciji za bankarstvo Republike Srpske mjere iz člana 113. Zakona o bankama Republike Srpske.

Za vrijeme trajanja mandata Privremenog upravnika Banke suspenduju se sva prava Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktora Banke, a Privremeni upravnik preuzima sva ovlašćenja Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktora Banke, u skladu sa Rješenjem o imenovanju. Privremeni upravnik je do daljnjeg odgovoran za poslovanje Bobar banke a.d. Bijeljina.

Sva pitanja koja se odnose na aktivu i pasivu Bobar banke a.d. Bijeljina mogu se uputiti na ime Privremenog upravnika, na adresu Bobar banka a.d. Bijeljina, Njegoševa br.1, Bijeljina, faks: 055/233-301, nakon što Privremeni upravnik  dobije izvještaj od strane Interventnog tima kojeg je imenovala Agencija za bankarstvo Republike Srpske. 

 

                                                                                                        Agencija za bankarsto Republike Srpske