Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Konkurs za prijem radnika na rad u ABRS na neodređeno vrijeme

28.06.2016. yr.

 

Na osnovu člana 3. stav 1., člana 33. i 198. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), člana 22. stav 1. tačka đ. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13), člana 8. Pravilnika o sistematizaciji poslova u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske br. 01-D-7/14, od 18.06.2014. godine, 01-D-2/15, od 29.01.2015. godine, 01-D-3/15, od 23.02.2015. godine i broj 01-101- D-4/16, od 14.06.2016. godine i člana 2. stav 3. Pravilnika o radu Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj UO-136/15, od 26.02.2015. godine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske  r a s p i s u j e

 

  KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA NA RAD U AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE NA NEODREĐENO VRIJEME

 

I

Raspisuje se konkurs za prijem radnika na rad u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, na neodređeno vrijeme:

 1. Direktor Sektora za pravne i opšte poslove

 2. Direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju

II

Kandidati iz tačke I ovog konkursa moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

 

OPŠTI USLOVI

 1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

 2. da su stariji od osamnaest (18) godina (rodni list i fotokopija lične karte),

 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (dostavlja se po prijemu, a prije stupanja na rad)

 4. da nisu osuđivani za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

 

POSEBNI USLOVI

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 1. visoka stručna sprema (VII stepen), završen Pravni fakultet,

 2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,

 3. položen pravosudni ispit,

 4. posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

 1. visoka stručna sprema (VII stepen), završen Ekonomski fakultet,

 2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,

 3. poznavanje evropskih direktiva i bazelskih principa kojima se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija,

 4. poznavanje engleskog jezika,
 5. posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti.

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Euro Blic“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz ovog konkursa, Komisija za provođenje konkursa za prijem radnika na rad u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske obaviće razgovor – intervju.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično na protokol Agencije za bankarstvo Republike Srpske ili putem pošte preporučeno na adresu: Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka, Ulica Vase Pelagića broj 11a, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.

 

Broj: 01-101-980-5/2016                                                                                                                                                                                       Po ovlašćenju

Dana, 27.06.2016. godine                                                                                                                                                                              Direktora Slavice Injac

                                                                                                                                                                                                                            Zamjenik direktora                       

                                                                                                                                                                                                                                Dragan Serdar