Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Informacija o mikrokreditnom sektoru sa 30.09.2017. godine

29.12.2017. yr.

Prema podacima sa 30.09.2017. godine mikrokreditni sektor Republike Srpske činilo je 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), odnosno 8 mikrokreditnih društava (MKD) i 4 mikrokreditne fondacije (MKF). U ovom izvještajnom periodu dozvolu za rad dobilo je još jedno MKD koje nije počelo sa radom zaključno sa 30.09.2017. godine. U mikrokreditnom sektoru u Republici Srpskoj zaposleno je 377 radnika, odnosno 43 radnika ili 13% više u odnosu na kraj 2016. godine.

Ukupna aktiva MKO Republike Srpske iznosi 252,1 milion KM i veća je za 12% u odnosu na kraj 2016. godine (225 miliona KM).

Krediti su iznosili 201 milion KM ili 80% ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od 10% u odnosu na kraj 2016. godine (183 miliona KM), od čega se na kredite bez kašnjenja u naplati odnosi 192,6 miliona KM ili 95,8% ukupnih kredita. U sektorskoj strukturi kredita, najveće učešće imaju krediti za koje se ne navodi konkretna namjena i koji čine 46% ukupnih kredita sa rastom od 14%, zatim krediti poljoprivredi sa učešćem od 37% u ukupnim kreditama sa stopom rasta od 2%, uslužne djelatnosti koje čine 10% ukupnih kredita sa rastom od 17%, trgovina učestvuje sa 3% i na približno istom je nivou kao sa 31.12.2016. godine, proizvodnja koja čini 2% sa stopom rasta od 1% i stambene potrebe sa učešćem od 2% i rastom od 86%.

Ukupni kapital MKO sa sjedištem u Republici Srpskoj iznosio je 96 miliona KM ili 38% ukupne pasive sa stopom rasta od 12% u odnosu na kraj 2016. godine (85,5 miliona KM), a odnosi se na MKD u iznosu od 95,4 miliona KM ili 99,3% i MKF u iznosu od 0,6 miliona KM ili 0,7% ukupnog kapitala MKO.

Ukupna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na kredite mikrokreditnog sektora Republike Srpske iznosila je 25,24% (sa 31.12.2016. godine iznosila je 22,96%).

Prema podacima sa 30.09.2017. godine, mikrokreditni sektor Republike Srpske ostvario je neto finansijski rezultat u iznosu od 7,6 miliona KM i manji je za 12% u odnosu na 30.09.2016. godine kada je iznosio 8,6 miliona. Neto dobit MKD iskazana sa stanjem na dan 30.09.2017. godine iznosi 7,7 miliona KM, s tim da je pet MKD iskazalo dobit u ukupnom iznosu od 8,4 miliona KM, dok su tri novoosnovana MKD iskazala gubitak u ukupnom iznosu od 0,8 miliona KM. Četiri MKF iskazale su manjak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 96 hiljada KM.  

Odnosi sa javnošću