Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Notice on Disclosing Draft Decisions from Pillar 1 and Pillar 2 of Basel II (translation not available)

31.07.2015. yr.

U okviru aktivnosti na implementaciji Strategije za uvođenje Bazela II (u daljem tekstu: Strategija) pripremljeni su za javnu raspravu nacrti sljedećih odluka:

  • Odluka o izračunavanju kapitala banaka – Pilar 1,
  • Odluka o upravljanju rizicima u bankama – Pilar 2,
  • Odluka o procesu interne procjene adekvatnosti kapitala u bankama (ICAAP), uključujući Izvještaj o ICAAP-u – Pilar 2,
  • Odluka o velikim izloženostima – Pilar 2,
  • Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi – Pilar 2.

Napominjemo da će rokovi utvrđeni u prelaznim i završnim odredbama nacrta odluka biti predmet daljeg razmatranja i usaglašavanja.

Nacrti navedenih odluka sačinjeni su na osnovu regulatornog okvira koji se primjenjjuje u Evropskoj uniji, u mjeri u kojoj je moguće, uzimajući u obzir specifičnosti tržišta u Bosni i Hercegovini, odnosno na osnovu paketa propisa, koji obuhvata Direktivu 2013/36/EU – CRD IV i Uredbu 575/2013 - SRR, te određene tehničke standarde, uputstva ili smjernice koje objavljuje Evropska agencija za bankarstvo (EBA).

U skladu sa Strategijom, nacrti odluka u ovoj fazi ne obuhvataju napredne pristupe za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za kreditni, tržišni i operativni rizik, te kreditne derivate, transakcije sa OTC derivatima, strukturisane finansijske instrumente, sekjuritizaciju, kao ni određene druge segmente koji nisu primjenjivi za tržište Bosne i Hercegovine.

Agencija će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na izradi dodatnih uputstava za primjenu navedenih nacrta odluka, te kreiranju pripadajućih obrazaca za izvještavanje, koji će takođe biti objavljeni na web stranici Agencije.

Polaznu osnovu za sačinjavanje najvećeg dijela izvještajnih obrazaca predstavljaju:

  • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. aprila 2014. godine o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvještavanju institucija u skladu sa Uredbom (EU) br. 575/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća, Službeni list EU L 191/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/?qid=1438249260363&uri=CELEX:32014R0680), i
  •  Provedbena uredba komisije (EU) br. 2015/227 od 9. januara 2015. godine o izmjeni Provedbene uredbe br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvještavanju institucija u skladu sa Uredbom (EU) br. 575/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća, Službeni list EU L 48/2015 (http://eurlex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1438253079656&uri=CELEX:32015R0227

Sa ciljem obavljanja pravovremene i sveobuhvatne javne rasprave unutar bankarskog sektora putem Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: UBBiH), nacrti predmetnih odluka dostavljeni su 31.07.2015. godine UBBiH.

Rok za okončanje javne rasprave putem UBBiH za Odluku o izračunavanju kapitala banaka iz domena Pilara 1 je 30.11.2015. godine, a za preostale odluke iz domena Pilara 2 je 31.10.2015. godine, nakon čega će Agencija pristupiti razmatranju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Navedeni rokovi podrazumijevaju objedinjavanje i sistematizovanje mišljenja, sugestija, primjedbi i komentara pojedinačnih banaka, članica UBBiH i dostavljanje Agenciji jedinstvenog akta posebno za Pilar 1 i posebno za Pilar 2.

U postupku javne rasprave, a u skladu sa dosadašnjom praksom planira se i prezentacija nacrta predmetnih odluka bankarskom sektoru putem UBBiH.

U cilju postizanja harmonizacije regulatornog okvira obje entitetske agencije će učestvovati u postupku javne rasprave sa bankarskim sektorom putem UBBiH.

Nacrti navedenih odluka nalaze na web stranici Agencije u dijelu „Podzakonski akti“ pod „Banke“ i „Propisi u pripremi“  od 31.07.2015. godine.

U ovoj fazi nije provedena procedura lektorisanja teksta, s obzirom da se radi o nacrtima odluka koji će biti podložni naknadnim izmjenama i dopunama nakon sprovedene javne rasprave.

Za sve dodatne informacije po ovom pitanju, stojimo  na raspolaganju (kontakt osoba: Željka Rakocija, tel: 051/224-078 ili Danijela Nježić Buzadžija, tel: 051/227-088 ili putem email-a: zeljka.rakocija@abrs.ba, cc. danijela.njezic@abrs.ba).

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske