Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Oglas za kupovinu poslovne zgrade

19.03.2019. yr.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske, na osnovu Odluke Upravnog odbora o pokretanju postupka kupovine poslovne zgrade, broj UO-62/18 od 27.12.2018. godine, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je zainteresovana za kupovinu samostalne slobodnostojeće zgrade sa zemljišnom parcelom na kojoj se nalazi, novoizgrađene poslovne zgrade upisane u zemljišne knjige ili poslovne zgrade u izgradnji, koja sa svih strana ima slobodan prostor sopstvene parcele ili javne površine, sadrži 2.500 m2 do 2.800 m2 poslovnog prostora unutar zgrade i sopstveni parking prostor u površini od 400 m2 do 500 m2 i locirana  je na  udaljenosti do jednog kilometra od sadašnjeg sjedišta Agencije u Banjaluci,  u ulici Vase Pelagića 11a.

Pozivaju se zainteresovani vlasnici nepokretnosti koje odgovaraju navedenom opisu da dostave prijave za prodaju nepokretnosti.

Predmet prijave može biti  novoizgrađena poslovna zgrada upisana u zemljišne knjige ili poslovna zgrada koja je u momentu dostavljanja prijave u izgradnji, što podrazumijeva da prodavac posjeduje pravosnažno rješenje kojim je izdata građevinska dozvola za zgradu koja je predmet kupovine.

Prodavac kao ugovorna strana, može biti jedan vlasnik ili svi suvlasnici sa ukupno 1/1 dijela nepokretnosti.

 

Prijava treba da sadrži:

  • podatke o vlasniku nepokretnosti: ime i prezime, adresu i kontakt telefon, ako se radi o fizičkom licu, a ako se radi o pravnom licu: naziv pravnog lica i sjedište, ime lica ovlašćenog za zastupanje i kontakt telefon;
  • za nepokretnosti koje su u suvlasništvu navedene podatke potrebno je dostaviti za sve suvlasnike;
  • podatke o nepokretnosti: broj z.k. uloška, korisnu površinu poslovnog objekta i parking prostora, adresu na kojoj se objekat nalazi, detaljan opis faze izgradnje (ukoliko je predmet prijave nepokretnost koja je u izgradnji).

 

Uz prijavu obavezno dostaviti:

  • dokaz o vlasništvu nepokretnosti: izvod iz zemljišnih knjiga, z.k. izvadak, (ukoliko je predmet prijave nepokretnost koja je upisana u zemljišne knjige),
  • pravosnažno rješenje kojim je izdata građevinska dozvola za zgradu koja je predmet kupovine (ukoliko je predmet prijave nepokretnost koja je u izgradnji),
  • saglasnost za dostavljanje prijave sa potpisima svih suvlasnika, ukoliko je predmet prijave nepokretnost u suvlasništvu.

 

Samo kompletne, blagovremeno predate prijave, koje ispunjavaju  uslove propisane  ovim javnim pozivom će biti predmet razmatranja u drugom krugu postupanja  po ovom javnom pozivu. U drugom krugu postupanja po ovom javnom pozivu ponuđači će biti u obavezi dostaviti:

  • cijenu završene  nepokretnosti (podrazumijeva da je za nepokretnost izdata upotrebna dozvola i da je ista upisana u zemljišne knjige kao svojina vlasnika građevinske parcele);
  • cijenu parcele na kojoj je zgrada izgrađena, odnosno na kojoj se gradi.

U drugom krugu postupanja po ovom javnom pozivu se mogu voditi pregovori o cijeni, uslovima plaćanja i ostalim elementima vezanim za kupovinu nepokretnosti pri čemu će  rezultati pregovora biti sadržani u  ugovoru o kupovini nepokretnosti.

Prijave dostaviti u pisanom obliku sa navedenim prilozima, u zatvorenoj koverti, uz naznaku "Prijava po javnom pozivu za prodaju nepokretnosti – NE OTVARAJ", na adresu:

Agencija za bankarstvo Republike Srpske,

Vase Pelagića 11a

Banjaluka

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu predati u prijemnoj kancelariji Agencije za bankarstvo Republike Srpske u Banjaluci, ulica Vase Pelagića 11a, ili putem pošte kao preporučena poštanska pošiljka.

Prijave predate pošti kao preporučena poštanska pošiljka, smatraće se da su dostavljene danom predaje pošti. 

 

Broj: 01-435/19                                                                                                                                                                             DIREKTOR

Dana, 18.03.2019. god.                                                                                                                                                                  Rade Rastoka