Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje

11.07.2019. yr.

Transparency International BiH je na svojoj web stranici dana 05.07.2019. godine objavio saopštenje vezano za presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je preinačena presuda Okružnog suda u Banja Luci od 18.05.2017. godine i poništeno rješenje Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj 03-1229-3/15 od 29.07.2016. godine.

Naime, pobijanom presudom Okružnog suda u Banja Luci odbijen je zahtjev tužioca (Transparency International BiH) i potvrđeno rješenje Agencije kojim je odbijen zahtjev Transparency International BiH za dostavu informacija koje su se odnosile na izvještaje vanjskog revizora za poslovanje Banke Srpske a.d. Banja Luka za 2013. i 2014. godinu i informacije o mjerama koje je Agencija preduzimala prema istoj banci. U obrazloženju rješenja, Agencija je obavijestila Transparency International BiH da su traženi izvještaji vanjskog nezavisnog revizora objavljeni na web stranici Agencije i da su javno dostupni. Zakonom je takođe propisana obaveza banaka da revizorske izvještaje javno objavljuju u dnevnim listovima dostupnim na području cijele BiH, te takođe na web stranici „Banjalučke berze“. Što se pak tiče informacija o mjerama koje je Agencija preduzimala prema konkretnoj banci, te informacije Agencija nije bila u mogućnosti ustupiti drugim licima osim u zbirnom obliku, jer bi to predstavljalo kršenje odredbi Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, koji reguliše poslovnu tajnu.

Transparency International BiH u saopštenju od 05.07.2019. godine, a vezano za presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, koju su prenijeli pojedini portali u BiH, iznosi niz netačnih činjenica, tvrdnji i zaključaka koji nikako ne stoje, niti su navedeni u predmetnoj presudi. Tako npr.: u saopštenju je navedeno da je Vrhovni sud Republike Srpske naložio Agenciji da na zahtjev Transparency International BiH odmah dostavi podatke javnosti, što u presudi apsolutno nije sadržano. U presudi takođe ne stoji da je Agencija „nezakonito krila podatke“, a navedeno je u informaciji Transparency International BiH, što je potpuno netačan zaključak Transparency International BiH, tim prije što je Okružni sud u Banja Luci potvrdio da je Agencija nedostavljanjem traženih informacija za pojedinačnu banku, zakonito postupila.

Činjenica je da u obrazloženju predmetne presude Vrhovnog suda Republike Srpske stoji da je Agencija prije odlučivanja o nedostavljanju traženih informacija trebala provesti „test javnog interesa“ u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i utvrditi valjane razloge na osnovu kojih Agencija smatra da bi objavljivanje traženih informacija, koje imaju karakter poslovne tajne, bilo na štetu javnog interesa ili ne, navodeći, primjera radi, da bi objavljivanje traženih informacija možda spriječilo eventualni bankrot banaka.

Dakle, Vrhovni sud Republike Srpske u predmetnoj presudi navodi kao primjer da bi objavljivanje traženih informacija možda moglo da ima i neke pozitivne strane, što u ovom slučaju i ne stoji jer je činjenica da je Agencija daleko ranije već oduzela dozvolu za rad Bobar banci a.d. Bijeljina (23.12.2014. godine), da je privremena uprava u Banci Srpske a.d. Banja Luka uvedena 16.11.2015. godine, a da je dozvola za rad oduzeta 04.05.2016. godine.

Agencija ne želi da komentariše presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, a u zakonskom roku će preduzeti sve procesne radnje koje su joj na raspolaganju.

Nadalje, obavještamo Vas da će Agencija novim rješenjem koje će donijeti u skladu sa predmetnom presudom, odlučiti o zahtjevu Transparency International BiH za dostavu traženih informacija.

Takođe Vas obavještavamo da Agencija kontinuirano unapređuje regulatorni okvir za banke, te je u tom smislu donesena nova Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 89/17), kojom su detaljno propisane obaveze koje banke imaju u pogledu objavljivanja podataka i informacija o njihovom poslovanju, a koja je usklađena sa međunarodnim i evropskim standardima iz oblasti transparentnosti poslovanja banaka.

Ovom Odlukom i Uputstvom za popunjavanje obrazaca, koji je takođe donijela Agencija, su detaljno propisane informacije koje se objavljuju, učestalost objavljivanja podataka i informacija, te izuzeci od obaveze objavljivanja (banke su obavezne da podatke objavljuju na svojim internet stranicama najmanje jednom godišnje).

Pored toga, banke su u obavezi, shodno članu 178. Zakona o bankama („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 04/17, 19/18 i 54/19), da objavljuju na svojoj internet stranici i revidirane godišnje izvještaje zajedno sa izvještajem o poslovanju i izvještajem o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja (izvještaje o reviziji u skraćenom obliku su dužne objaviti u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji BiH).

Donošenjem novih propisa povećan je obim informacija i podataka koje su banke dužne javno da objavljuju u odnosu na raniji period kada su banke takođe imale obavezu javnog objavljivanja izvještaja o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja, polugodišnjih finansijskih izvještaja, informacija o vlasničkoj strukturi, organizacionoj strukturi, organima upravljanja i drugo.

 

U Banjoj Luci, 11.07.2019. godine

Odnosi sa javnošću