Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Конкурс за пријем радника на рад у АБРС на неодређено вријеме

28.06.2016. год.

 

На основу члана 3. став 1., члана 33. и 198. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), члана 22. став 1. тачка ђ. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), члана 8. Правилника о систематизацији послова у Агенцији за банкарство Републике Српске бр. 01-Д-7/14, од 18.06.2014. године, 01-Д-2/15, од 29.01.2015. године, 01-Д-3/15, од 23.02.2015. године и број 01-101- Д-4/16, од 14.06.2016. године и члана 2. став 3. Правилника о раду Агенције за банкарство Републике Српске број УО-136/15, од 26.02.2015. године, Агенција за банкарство Републике Српске  р а с п и с у ј е

 

  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАД У АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

I

Расписује се конкурс за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске, на неодређено вријеме:

 1. Директор Сектора за правне и опште послове

 2. Директор Сектора за развој и међународну сарадњу

II

Кандидати из тачке I овог конкурса морају испуњавати опште и посебне услове.

 

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,

 2. да су старији од осамнаест (18) година (родни лист и фотокопија личне карте),

 3. да имају општу здравствену способност (доставља се по пријему, а прије ступања на рад)

 4. да нису осуђивани за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова у државном органу.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

 1. висока стручна спрема (VII степен), завршен Правни факултет,

 2. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,

 3. положен правосудни испит,

 4. посједовање руководних и организационих способности.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

 1. висока стручна спрема (VII степен), завршен Економски факултет,

 2. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,

 3. познавање европских директива и базелских принципа којима се уређује пословање банака и других финансијских организација,

 4. познавање енглеског језика,
 5. посједовање руководних и организационих способности.

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији.

IV

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“ и „Euro Blic“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из овог конкурса, Комисија за провођење конкурса за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске обавиће разговор – интервју.

О времену и мјесту одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VI

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се лично на протокол Агенције за банкарство Републике Српске или путем поште препоручено на адресу: Агенција за банкарство Републике Српске, Бања Лука, Улица Васе Пелагића број 11а, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

 

Број: 01-101-980-5/2016                                                                                                                                                                                       По овлашћењу

Дана, 27.06.2016. године                                                                                                                                                                              Директора Славице Ињац

                                                                                                                                                                                                                            Замјеник директора                       

                                                                                                                                                                                                                                Драган Сердар