Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење у вези Пројекта јачања банкарског сектора

18.07.2017. год.

Број: 01-105-1265/17

У циљу објективног информисања, а имајући у виду наводе у медијима у вези Пројекта јачања банкарског сектора на основу којих се у јавности стиче утисак да ће средства по основу наведеног пројекта бити употребљена, како се то у медијима наводи, у сврху ,,санације банкарског сектора'', односно да се ,,кредитима спасава банкарски сектор'', обавјештавамо јавност да се ради о пројекту финансираном од стране Свјетске банке са циљем унапређења капацитета за регулацију, супервизију и реструктурирање банака и јачање руковођења над ентитетским развојним банкама.

Банке из Републике Српске ни у ком смислу нeће бити корисници средстава по основу пројекта, док је Агенција за банкарство Републике Српске само корисник техничке помоћи за израду подзаконских прописа која ће бити финансирана донаторским средствима у износу од око 1,4 милиона КМ за цијелу Босну и Херцеговину како је наведено у Приједлогу одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци по Пројекту јачања банкарског сектора.  

Када је у питању стање у банкарском сектору Републике Српске, према подацима са 31.03.2017. године, на нивоу банкарског сектора исказана је нето добит у износу од 40,8 милиона КМ. С обзиром да кредити чине 65% бруто билансне активе, од степена наплативости кредита у највећој мјери зависи стабилност и успјешност пословања сваке банке и банкарског сектора у цјелини. Учешће укупних неквалитетних кредита у укупним кредитима биљежи позитиван тренд смањења, односно са 31.03.2017. године смањено је за 0,24 процентних поена у односу на крај 2016. године и износи 11,74%, док је учешће истих у 2015. години износило 15,56%. Смањење неквалитетних кредита видљиво је и по номиналном износу. Према подацима са 31.03.2017. године неквалитетни кредити износили су 542,1 милион КМ, док су на крају 2016. године износили 546,1 милион КМ, односно 754,1 милион КМ на крају 2015. године.

Битно је нагласити да према подацима са 31.03.2017. године све банке са сједиштем у Републици Српској испуњавају законски прописане услове, а нарочито системски важне банке чији су показатељи знатно изнад свих законских минимума.

                  Односи са јавношћу