Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Информација о микрокредитном сектору са 30.09.2017. године

29.12.2017. год.

Према подацима са 30.09.2017. године микрокредитни сектор Републике Српске чинило је 12 микрокредитних организација (МКО), односно 8 микрокредитних друштава (МКД) и 4 микрокредитне фондације (МКФ). У овом извјештајном периоду дозволу за рад добило је још једно МКД које није почело са радом закључно са 30.09.2017. године. У микрокредитном сектору у Републици Српској запослено је 377 радника, односно 43 радника или 13% више у односу на крај 2016. године.

Укупна актива МКО Републике Српске износи 252,1 милион КМ и већа је за 12% у односу на крај 2016. године (225 милиона КМ).

Кредити су износили 201 милион КМ или 80% укупне билансне активе са стопом раста од 10% у односу на крај 2016. године (183 милиона КМ), од чега се на кредите без кашњења у наплати односи 192,6 милионa КМ или 95,8% укупних кредита. У секторској структури кредита, највеће учешће имају кредити за које се не наводи конкретна намјена и који чине 46% укупних кредита са растом од 14%, затим кредити пољопривреди са учешћем од 37% у укупним кредитама са стопом раста од 2%, услужне дјелатности које чине 10% укупних кредита са растом од 17%, трговина учествује са 3% и на приближно истом је нивоу као са 31.12.2016. године, производња која чини 2% са стопом раста од 1% и стамбене потребе са учешћем од 2% и растом од 86%.

Укупни капитал МКО са сједиштем у Републици Српској износио је 96 милиона КМ или 38% укупне пасиве са стопом раста од 12% у односу на крај 2016. године (85,5 милиона КМ), а односи се на МКД у износу од 95,4 милиона КМ или 99,3% и МКФ у износу од 0,6 милиона КМ или 0,7% укупног капитала МКО.

Укупна просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на кредите микрокредитног сектора Републике Српске износила је 25,24% (са 31.12.2016. године износила је 22,96%).

Према подацима са 30.09.2017. године, микрокредитни сектор Републике Српске остварио је нето финансијски резултат у износу од 7,6 милиона КМ и мањи је за 12% у односу на 30.09.2016. године када је износио 8,6 милиона. Нето добит МКД исказана са стањем на дан 30.09.2017. године износи 7,7 милиона КМ, с тим да је пет МКД исказало добит у укупном износу од 8,4 милиона КМ, док су три новооснована МКД исказала губитак у укупном износу од 0,8 милиона КМ. Четири МКФ исказале су мањак прихода над расходима у укупном износу од 96 хиљада КМ.  

Односи са јавношћу