Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Информација о банкарском сектору са 30.09.2017. године

29.12.2017. год.

Банкарски сектор Републике Српске чини осам банака са укупно 2.968 радника или за шест радника мање у односу на крај 2016. године.  

У првих девет мјесеци 2017. године забиљежен је раст билансне суме од 6% у односу на стање са 31.12.2016. године и сада износи 8,1 милијарду КМ. Кредити, као највећа ставка у активи банака, расли су по стопи од 5% и износе 4,7 милијарди КМ, у чему највеће учешће имају кредити грађана (45%), сектора приватних предузећа и друштава (37%), Владе и владиних институција (12%), те јавних и државних предузећа (5%). У извјештајном периоду дошло је до побољшаља квалитета кредитног портфолиа и до позитивног пада учешћа укупних неквалитетних кредита у укупним кредитима за 0,54 процентна поена и тренутно износи 11,44%. Учешће неквалитетних кредита правних лица у укупним кредитима правних лица износило је 14,03% (са 31.12.2016. године износило је 13,80%), док је учешће неквалитетних кредита становништва у укупним кредитима становништва износило 8,31% (са 31.12.2016. године износило је 9,71%).

У структури пасиве, укупни капитал и депозити банкарског сектора забиљежили су раст,  док су обавезе банака по узетим кредитима у паду. Укупни билансни капитал банака (953,1 милион КМ) чини 14% укупне пасиве и биљежи раст по стопи од 8% у односу на стање на дан 31.12.2016. године (882,5 милиона КМ) као резултат раста акционарског капитала за 2%, раста нераспоређене добити за 28% (ревидирана добити из претходних година и исказана добит текућег периода), затим раста резерви капитала по стопи од 7% уз истовремено смањење ставке осталог капитала (непокривен губитак претходних година и губитак текућег периода)  за 21%.  Депозити износе 5,3 милијарде КМ са растом од 6% и чине 75% укупне пасиве, те представљају главни извор финансирања банака. У секторској структури депозита, раст су забиљежили сви сектори осим сектора банкарских институција који биљежи пад за 22%. У секторској структури депозита, депозити грађана и даље имају највеће учешће од 57% укупних депозита, затим сектор приватних предузећа и друштава учествује са 13%, сектор Владе и владиних инстутуција  са 9%,  небанкарске финансијске институције са учешћем од 7% те јавна и државна предузећа чине 4% укупних депозита, док је учешће депозита банкарских институција смањено на 7% у у укупним депозитима.

Просјечна стопа адекватности капитала износила је 16,46%, док је са 31.12.2016. године износила 16,31% (законски минимум је 12%).

Просјечна стопа финансијске полуге износила је 9,3%, док је са 31.12.2016. године износила 9,4% (законски минимум је 6%).

Укупна просјечна ефективна каматна стопа на кредите банака Републике Српске износила је 6,21% и мања je за 0,59 процентних  поена у односу на просјек истe у 2016. години.

Укупна просјечна ефективна каматна стопа на депозите банака Републике Српске износила је 0,95% и иста је мања за 0,25 процентних поена у односу на просјек истe у 2016. години.

На нивоу банкарског сектора Републике Српске, седам банака извјештајно је исказало нето неревидирану добит у укупном износу од 87,3 милиона КМ, док је једна банка исказала негативан финансијски резултат у износу од 0,5 милиона КМ, односно нето добит је износила 86,8 милиона КМ ( 44,7 милиона КМс а 30.09.2016. године). Може се закључити да је банкарски сектор у цјелини стабилан и адекватно капитализован, а ликвидност и нарочито профитабилност су на задовољавајућем нивоу.

  Односи са јавношћу