Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Konkurs za prijem radnika na rad u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske na neodređeno vrijeme (objavljen u listu "Glas Srpske" u subotu 10.02.2018.godine )

09.02.2018. god.

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

REPUBLIKE SRPSKE                

BANjA LUKA

 

Broj: 01-200-1/18    

Dana, 09.02.2018. god.

 

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka v) Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 4/11), člana 22. stav 4. tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/17) i člana 10. Pravilnika o radu Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj UO-308/17 od 19.09.2017. godine, članova 14. i 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Agencije D-7/17 od 12.10.2017. godine i Odluke o primanju radnika na rad na neodređeno vrijeme broj 01-200/18 od 09.02.2018. godine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske raspisuje

 

KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA NA RAD

U AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

NA NEODREĐENO VRIJEME

I

Raspisuje se konkurs za prijem radnika na rad u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, na neodređeno vrijeme:

1. Viši stručni saradnik u Jedinici za nadzor, Sektor za nadzor poslovanja banaka, Odjeljenje za neposredni nadzor (on-site), šifra posla 2112, ...............1 izvršilac;

2. Viši stručni saradnik u Jedinici za nadzor, Sektor za nadzor poslovanja banaka, Odjeljenje za posredni nadzor (off-site), šifra posla 2122, ...................1 izvršilac;

3. Viši stručni saradnik u Sektoru za pravne poslove, Odjeljenje za obradu zahtjeva i prigovora, šifra posla 312, ..............................................................1 izvršilac;

4. Stručni saradnik za izradu regulative u Sektoru za regulativu i međunarodnu saradnju, Odjeljenje za regulativu, šifra posla 514, ..............................1 izvršilac.

II

Kandidati iz tačke I ovog konkursa, moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

OPŠTI USLOVI

 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od osamnaest (18) godina,
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju kandidati koji budu izabrani, a prije zaključenja ugovora o radu),
 4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u Agenciji.

POSEBNI USLOVI

Za radno mjesto označeno pod brojem I-1.

 1. VII stepen stručne spreme ekonomskog smjera (240 ECTS bodova),
 2. 5 godina radnog iskustva u bankarstvu/finansijama,
 3. znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem I-2.

 1. VII stepen stručne spreme ekonomskog smjera (240 ECTS bodova),
 2. 3 godine radnog iskustva u bankarstvu/finansijama,

Za radno mjesto označeno pod brojem I-3.

 1. VII stepen stručne spreme pravnog smjera (240 ECTS bodova),
 2. 3 godine radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto označeno pod brojem I-4.

 1. VII stepen stručne spreme ekonomskog, pravnog ili matematičkog smjera (240 ECTS bodova),
 2. 1 godina radnog iskustva u bankarstvu/finansijama,
 3. znanje engleskog jezika.

III

U prijavi na konkurs kandidati navode lične podatke, adresu, broj telefona i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Kandidati se mogu prijaviti, istom prijavom, za više radnih mjesta, ukoliko ispunjavju uslove za svako od njih.

Uz prijavu kandidati dostavljaju biografiju sa podacima o školovanju, radnom iskustvu i drugim podacima o znanjima i radnim sposobnostima kandidata.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu fotokopiju lične karte,

- ovjerenu fotokopiju radne knjižice,

- ovjerenu fotokopiju diplome,

- uvjerenje o neosuđivanosti,

- drugu dokumentaciju na koju se kandadat poziva u prijavi i biografiji.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz ovog konkursa, Komisija za provođenje konkursa i izbor kandidata za popunu navedenih radnih mjesta obaviće razgovor – intervju.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se na protokol Agencije za bankarstvo Republike Srpske ili putem pošte preporučeno na adresu: Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka, ulica Vase Pelagića broj 11a, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.

                                                                                                                                 DIREKTOR

                                                                                                                                  Rade Rastoka