Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Pravila o postupku javnog nadmetanja - licitacije za prodaju osnovnih sredstava - putničkih motornih vozila

23.10.2023. god.

AGENCIJA ZA BANKARSTVO                                                                   

REPUBLIKE SRPSKE

BANjA LUKA

 

Broj: 01-1983-1/23

Dana, 23.10.2023.

 

Na osnovu Odluke o prodaji osnovnog sredstva putem javnog nadmetanja - licitacije broj 01-1983/23 od 23.10.2023.godine, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske donosi

 

PRAVILA

o postupku javnog nadmetanja - licitacije

za prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila

 

 

SADRŽAJ PRAVILA

Pravila o postupku javnog nadmetanja licitacije za prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) uređuju postupak i način javnog nadmetanja za kupovinu vozila koji je predmet licitacije, obaveze Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja - licitacije za prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila (u daljem tekstu: komisija), prava i obaveze učesnika licitacije, način utvrđivanja pobjednika licitacije, rok i način plaćanja i preuzimanja vozila.

1. OGLAS O LICITACIJI

1.1. Oglas o licitaciji objavljuje Komisija za prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila  u dnevnim novinama Glas Srpske.

1.2. U oglasu se navodi predmet prodaje i adresa internet stranice Agencije na kojoj se nalaze Pravila o postupku javnog nadmetanja - licitacije za prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila.

2. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je osnovno sredstvo - putničko motorno vozilo:

2.1.

Vrsta vozila: putničko AUDI A6

Registracija: registrovan A84-O-215

Godina proizvodnje: 2008

Pređeno (km): 271378

Boja: crna

Broj mjesta: 5

Broj vrata: 4

Motor zapremina (cm3): 2967

Snaga (kW): 171

Vrsta goriva: dizel

Broj motora: ASB122927

Broj šasije: WAUZZZ4F789087190

Početna cijena: 10.218,56 KM

 

 

 

 

2.2. Vozilo koje je predmet prodaje može se pogledati na parkingu Agencije  26.oktobra,27.oktobra i 30.oktobra 2023. godine u vremenu od 11 do 14 sati.

2.3. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i kupac nema pravo da ističe prigovore o stanju vozila koje je kupio. 

 

3. KOMISIJA

3.1. Postupak prodaje putem licitacije provodi Komisija imenovana rješenjem direktora Agencije, koja se sastoji od predsjednika i dva člana, svi iz reda zaposlenih u Agenciji koja konstatuje ishod provedenog postupka.

 

4. NAČIN PROVOĐENjA PRODAJE

4.1. Prodaja će se obaviti putem javnog nadmetanja - licitacije.

 

5. PRAVO UČEŠĆA

5.1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja do utorka 31.10.2023. godine u 13:00 sati u Agenciju dostave prijavu za učešće na licitaciji i dostave dokaz o uplati depozita na račun Agencije.

 

6. VRIJEME ODRŽAVANjA LICITACIJE

6.1. Licitacija će se održati u četvrtak 02.11.2023. godine u 9:00 sati u prostoru Agencije za bankarstvo Republike Srpske u Banjoj Luci u Ulici vladike Platona 1/A, u sali za sastanke (peti sprat). 

 

7. DEPOZIT

7.1. Učesnik licitacije uplaćuje depozit na račun Agencije broj 5620990000431659 kod NLB banke a.d. Banjaluka.

7.2. Depozit se uplaćuje u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljadeKM) za vozilo za koje učesnik u prijavi navede da će se nadmetati. 

7.3. Kao dokaz o uplati depozita učesnik uz prijavu dostavlja uplatnicu.

7.4. Depozit se vraća učesnicima licitacije u roku od osam dana po završenoj licitaciji, na račun koji učesnik navede u prijavi.

7.5. Pobjedniku licitacije depozit se uračunava kao dio plaćene cijene.

7.6. Depozit za vozilo za učesnika koji je pobijedio na licitaciji, neće biti vraćen ako odustane od zaključenja ugovora o kupovini.

 

8. PRIJAVA

8.1. U prijavi učesnik navodi svoje osnovne podatke, ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, i navodi vozilo za koje namjerava da se nadmeće.

8.2.  Ukoliko je prijava nepotpuna ili nije dostavljena uplatnica kao dokaz o blagovremenoj uplati depozita, prijava će biti odbačena i podnosilac neće imati pravo da učestvuje na licitaciji.

8.3. Rješenje o odbacivanju prijave donosi komisija i dostavlja ga podnosiocu prijave.

 

9. EVIDENTIRANjE UČESNIKA LICITACIJE

9.1. Lica čije su prijave prihvaćene komisija evidentira u zapisniku i dodjeljuje im brojeve za učešće na licitaciji.

9.2. Broj sa imenom i prezimenom fizičkog lica ili nazivom pravnog lica unosi se u karticu za učešće na licitaciji, koja se daje učesniku prije početka licitacije.

9.3. Učesnik učestvuje na licitaciji podizanjem kartice na poziv predsjednika komisije, koji vodi licitaciju.

 

10. TOK LICITACIJE

10.1. Predsjednik komisije konstatuje koliko je prijavljenih učesnika prisutno na licitaciji, zatim otvara licitaciju u vrijeme koje je u oglasu navedeno kao vrijeme početka licitacije i u slučaju da je prisutan samo jedan učesnik, saopštava sadržaj javnog poziva, pravila licitacije i  vozilo koje se prodaje.

10.2. Postupak licitacije počinje tako što predsjednik komisije pita učesnike ko nudi početnu cijenu.

10.3. Ako niko ne podigne karticu na poziv predsjednika komisije, predsjednik će ponoviti pitanje, a ako ni na treće pitanje niko ne podigne karticu, predsjednik proglašava da licitacija nije uspjela.

10.4. Ako se samo jedan od učesnika javi na početnu cijenu, vozilo će biti njemu prodato.

10.5. Ako se više učesnika javi na početnu cijenu, predsjednik komisije u narednim koracima podiže cijenu svaki put za 100,00 KM i pita učesnike ko nudi navedenu cijenu.

10.6. Pobjednik licitacije je onaj učesnik koji ponudi najveću cijenu, ako se na drugo i treće pitanje predsjedika komisije da li neko nudi cijenu koja je za 100,00 KM veća, ne javi niko od učesnika.

 

11. DRUGA LICITACIJA

11.1. Ako prva licitacija nije uspjela, nakon što to objavi, predsjednik komisije objavljuje da će druga licitacija po istim pravilima biti održana na istom mjestu u srijedu 08.11.2023. godine u 9:00 sati, a početna cijena biće 10% niža od početne cijene na prvoj licitaciji.

11.2. Pravo učešća na drugoj licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja dostave prijavu za drugu licitaciju sa dokazom o uplati depozita u iznosu od 2.000,00 KM za vozilo za koje namjerava učestvovati u liciticiji, u prostorije Agencije u Banjoj Luci u Ulici Vladike Platona 1/A najkasnije do ponedjeljka 06.11.2023. godine u 13:00 sati.

11.3. Ako druga licitacija za navedeno vozilo ne uspije, o postupanju sa vozilom direktor će donijeti posebnu odluku.

 

12. ZAPISNIK

12.1. O početku, toku i završetku javnog nadmetanja - licitacije sastavlja se zapisnik koji sadrži:

  • ime i prezime predsjednika i članova Komisije i zapisničara,
  • mjesto, datum i vrijeme početka licitacije,
  • spisak učesnika licitacije sa dodijeljenim brojevima,
  • predmet licitacije,
  • početnu cijenu,
  • brojeve učesnika koji su se javili na određenu cijenu,
  • ime i prezime, jmb, broj lične karte, adresu, broj telefona pobjednika licitacije,
  • ostale podatke od značaja za rad Komisije,
  • vrijeme završetka licitacije.

 

13. ZAKLjUČENjE UGOVORA

13.1. Pobjednik licitacije zaključuje sa prodavcem ugovor o kupoprodaji vozila odmah po okončanju licitacije i ovjerava ga kod nadležnog organa.

13.2. Ugovorom se kupac obavezuje da će cjelokupan iznos kupoprodajne cijene uplatiti prodavcu u roku od tri dana od zaključenja ugovora na račun koji je naveden u ugovoru.

13.3. Ako kupac ne plati u cijelosti cijenu u navedenom roku, ugovor se raskida, a prodavac zadržava depozit.

13.4. Kupac snosi sve troškove oko prenosa vlasništva i ostale troškove u skladu sa propisima.

 

14. PREUZIMANjE VOZILA

14.1. Kupac može preuzeti vozilo kad banka potvrdi da je cjelokupan iznos kupoprodajne cijene uplaćen na račun Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

14.2. Preuzimanje vozila kupac može obaviti svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u roku od pet radnih dana od zaključenja ugovora.

                                                                                                                                                                             DIREKTOR

                                                                                                                                                                               Srđan Šuput