Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Finansijska edukacija građana:  Šta trebam znati o platnim karticama?


Platna kartica je instrument bezgotovinskog plaćanja koja vam omogućava plaćanje roba i usluga, kao i podizanje gotovine.

Zašto …

brži način pristupa novcu od odlaska u banku, raspoloživost sredstava na računu 24 sata dnevno, veća sigurnost u slučaju eventualnog gubitka nego u slučaju nošenja gotovine, plaćanje u inostranstvu, plaćanje i kad nemate dovoljno novca na računu …


Koje kartice banke nude …

Debitne kartice - omogućavaju vam plaćanje robe i usluga ili podizanje gotovine do iznosa raspoloživih sredstava koje imate na vašem računu (uključujući i dozvoljeni minus u nekim bankama).

Kreditne kartice -omogućavaju vam odloženo plaćanje robe i usluga, kao i podizanje gotovine do određenog limita, koji je definisan prethodno zaključenim ugovorom s bankom. Tokom perioda korištenja ovih sredstava vama kao korisniku se naplaćuje kamata u skladu s ugovorom. 

Najpopularnije su tzv. revolving kreditne kartice. To su kartice po kojima plaćate ugovoreni procenat iskorišćenog kredita jednom mjesečno. Dio duga koji ne izmirite prenosi se u naredni mjesec i na to zaduženje plaćate kamatu definisanu ugovorom.

Prepaid kartice - kartice sa unaprijed uplaćenim određenim iznosom, koji kasnije možete koristiti za plaćanja, podizanje gotovine na bankomatu i plaćanja na internetu.

 
Izdavanje kartice 

Zahtjev za izdavanje kartice možete uzeti u banci ili naći na internet stranici banke. Opšta pravila izdavanja i korišćenja platnih kartica možete naći na internet stranici banke ili u samoj banci.

Po prijemu kartice dužni ste da je potpišete. Nepotpisana kartica je nevažeća.

Kartica važi do posljednjeg dana mjeseca naznačenog na kartici. Ukoliko ne otkažete korišćenje kartice, banka će vam automatski obnoviti karticu sa novim rokom važenja.

Banka vam uručuje PIN (lični identifikacioni broj). Vaša obaveza je da ga držite u tajnosti. 

Nije preporučljivo PIN držati uz karticu. 

 
Korišćenje kartice

Karticu možete koristiti na svim prodajnim mjestima, bankomatima i šalterima banaka koja imaju znak vaše kartice.


Plaćanje karticom na prodajnom mjestu 

 • karticu predajete trgovcu koji je provlači kroz POS terminal i unosi iznos transakcije, nakon čega može biti zatraženo da unesete vaš PIN. Prije unosa provjerite na ekranu iznos računa, a unos PIN-a zaklonite rukom. Nakon odobrenja transakcije, štampa se račun u 2 primjerka (tzv. slip). Jedan primjerak zadržava trgovac, dok drugi primjerak uzimate vi i čuvate ga za potrebe eventualne reklamacije (ukoliko dođe do neslaganja transakcija iz izvoda sa obavljenim kupovinama). U slučaju da transakciju niste potvrdili unosom PIN-a trgovac će zatražiti da potpišete slip na isti način kako ste se potpisali na kartici
 • trgovac može zatražiti vaš identifikacioni dokument sa slikom
 • ne dozvolite da se kartica kod plaćanja odnosi van vašeg vidokruga


Podizanje gotovine

Podizanje gotovine na šalteru je identično kao kod kupovine, s tim što službeniku banke koji vam isplaćuje novac obavezno dajete na uvid vaš identifikacioni dokument sa slikom.


Podizanje gotovine na bankomatu

 • ubacite karticu u bankomat (na način prikazan na ekranu bankomata)
 • slijedite uputstva sa ekrana
 • izaberite opciju isplata
 • unesite vaš PIN (dok unosite zaklonite tastaturu rukom)
 • izaberite taster pored željenog iznosa ili ga ukucajte na opciji drugi iznos
 • Ukoliko imate dovoljno sredstava na vašem računu, bankomat isplaćuje gotovinu i štampa potvrdu o obavljenoj transakciji. Ovu potvrdu čuvajte radi kontrole sa vašim izvodom iz banke.

Bankomat će zadržati karticu 

 • ako ste unijeli pogrešan PIN tri puta uzastopno
 • ako je blokirana
 • ako niste uzeli svoju karticu na vrijeme nakon što ju je bankomat vratio
 • ako je istekao rok važenja kartice, u tom slučaju odmah obavijestite vašu banku

Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima drugih banaka u zemlji i inostranstvu povlači za sobom naknade za koje se korisnik zadužuje uz iznos transakcije. Obavezno pogledajte obavještenja banke o naknadama, kurs koji banka primjenjuje pri konverziji transakcija nastalih u inostranstvu, valutu zaduženja i eventualnu proviziju koja se naplaćuje kod konverzije. 


Bezbjednost

 • karticu čuvajte odvojeno od ostalih sredstava plaćanja i redovno provjeravajte njenu prisutnost
 • zahtjevajte da se svi postupci s vašom karticom na prodajnom mjestu obavljaju u vašem prisustvu
 • korisnik snosi sav rizik za neovlašteno korištenje kartice, zato se pridržavajte siguronosnih mjera pri upotrebi kartice ( npr. kartica mora biti potpisana, otkrivanje PIN-a, davanje kartice drugoj osobi na korištenje)
 • ukoliko izgubite ili vam ukradu karticu, odmah obavijestite banku koja vam je izdala karticu. Banka je u obavezi da odmah blokira karticu. Ukoliko naknadno pornađete karticu koja je prijavljena kao ukradena/izgubljena ne smijete je koristiti. Vratite je banci koja je izdala karticu


Naziv banke

Broj telefona za blokadu kartice

Addiko a.d. Banja Luka
24 sata dnevno: 051 951 000
NLB banka a.d. Banja Luka
24 sata dnevno: 051 242 171

Sberbank a.d. Banja Luka

od 08-16 časova:  051 241 124  ili  051 241 156, od 16 časova0800 59 999 ili +381 11 308 2300

Komercijalna banka a.d. Banja Luka
24 časa dnevno: +381 11 207 11 25
Nova banka a.d. Banja Luka
24 časa dnevno: 051 333 350  ili  0800 500 11
UniCredit Bank a.d. Banja Luka

080 051 051 za pozive iz inostranstva: +387 51 246 604

Pavlović International Bank a.d. Bijeljina
24 časa dnevno: 055 208 132

MF banka a.d. Banja Luka

od 08-16 časova: 051 240 309 ili od 16časova: +381 11 40 43 123


Banke iz Federacije Bosne i Hercegovine koje imaju organizacione dijelove u Republici Srpskoj

Naziv banke

Broj telefona za blokadu kartice

Raiffeisen Bank dd BH
24 časa dnevno: +387 33 755 030
ProCredit Bank Sarajevo
24 časa dnevno: +387 33 250 976
Intesa Sanpaolo Banka dd BiH Sarajevo
24 časa dnevno:+387 33 497 657
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
od 08-16 časova: +387 33 252 243 ili +387 33 252 244, dežurni tel.:+387 61 181 832
Sparkasse Bank dd BH Sarajevo
24 časa dnevno: +387 33 280 300 ili +387 33 958 500
UniCredit Bank dd  Mostar 
24 časa dnevno: +387 36 312 695ili  080081 051
Bosna Bank International d.d. Sarajevo
24 časa dnevno: +387 33 652 888 ili 080 020 020


Korisni savjeti

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice raspitajte se o provizijama, odnosno naknadama koje banke naplaćuju za izdavanje i korištenje platnih kartica.

Za kupovinu putem interneta koristite prepaid kartice.

Redovno provjeravajte stanje na vašem računu.

Zapamtite svoj PIN i nikada ga ne nosite sa sobom.

Zapišite broj korisničkog servisa (koji se nalazi na poleđini kartice) za prijavu krađe ako do nje dođe.