Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odgovori uz Odluku o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka Datum objave: 23.09.2019. Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo o načinu popunjavanja izvještaja za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe Datum objave: 20.08.2019 Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za kapital, ukupan ponderisani rizik i finansijsku polugu Datum objave: 26.06.2019. Preuzmi
Odgovor uz Odluku o uključivanju posebnih uslova za ugovaranje dugoročnih nenamjenskih i zamjenskih kredita fizičkim licima u sistem upravljanja rizicima u banci Datum objave: 03.05.2019. Preuzmi
Odgovori uz Odluku o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Datum objave: 03.05.2019. Preuzmi
Odgovori na primjedbe i prijedloge dostavljene u okviru javne rasprave o nacrtu Uputstva za popunjavanje obrazaca uz Odluku o objavljivanju podataka i informacija banke Datum objave: 15.04.2019 Preuzmi
Odgovori uz Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost Datum objave: 11.04.2019 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o uslovima prijevremene otplate kredita fizičkih lica koji nisu namijenjeni njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti Datum objave: 14.11.2018. Preuzmi
Odgovori uz Odluku o izračunavanju kapitala banaka Datum objave: 03.09.2018 Preuzmi
Odgovor uz Odluku o velikim izloženostima Datum objave: 02.08.2018. Preuzmi
Odgovori uz Odluku o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Datum objave: 02.08.2018. Preuzmi
Odgovori uz Odluku o poslovanju banaka sa licima u posebnom odnosu sa bankom Datum objave: 02.08.2018 Preuzmi
Odgovor uz Odluku o kupoprodaji plasmana banaka Datum objave: 02.08.2018 Preuzmi
Odgovor uz Odluku o planovima oporavka banke i bankarske grupe Datum objave: 02.08.2018 Preuzmi
Odgovori uz Odluku o obavljanju spoljne revizije u bankama Datum objave: 30.01.2018. Preuzmi
Odgovor uz Uputstvo za primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi Datum objave: 30.01.2018. Preuzmi
Odgovori uz Odluku o postupku interne procjene adekvatnosti kapitala banaka Datum objave: 04.01.2018. Preuzmi
Odgovori uz Odluku o upravljanju rizicima Datum objave: 04.01.2018. Preuzmi