Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o uslovima i načinu vršenja nezavisne procjene vrijednosti imovine i obaveza banke prije i u toku postupka restrukturiranja Službeni glasnik RS broj 20/18 Preuzmi