Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Konkurs za prijem radnika na rad u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske na neodređeno vrijeme (objavljen u listu "Glas Srpske" u četvrtak 15.04.2021.godine )

15.04.2021. god.

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

REPUBLIKE SRPSKE                

BANjA LUKA

 

Broj: 03-653-1/2021

Dana, 12.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 22. stav Srpske“, br. 59/13 i 4/17), člana 14. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj D-7/21, od 24.03.2021. godine i člana 10. Pravilnika o radu br. UO-308/17 i UO-29/18, od 27.08.2018. godine, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske raspisuje1. tačke v. i  đ. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike 

 

KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA NA RAD U AGENCIJI ZA BANKARSTVO

REPUBLIKE SRPSKE NA NEODREĐENO VRIJEME

I

Raspisuje se konkurs za prijem 3 (tri) radnika na rad u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, na neodređeno vrijeme:

 

 1. Viši stručni saradnik u Jedinici za nadzor, u Sektoru za nadzor poslovanja banaka,

           šifra posla 2122.............................................................................................1 izvršilac

 1. Stručni saradnik u Sektoru za regulativu i podršku nadzoru,

            šifra posla 523..............................................................................................1 izvršilac

 1. Viši stručni saradnik za kontrolu IT u Odjeljenju za informacione-komunikacione tehnologije,

           šifra posla 703...............................................................................................1 izvršilac.

 

Kandidati iz tačke I ovog konkursa, moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

OPŠTI USLOVI

 1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od osamnaest (18) godina (rodni list i fotokopija lične karte),
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (dostavlja se po prijemu, a prije stupanja na rad)
 4. da nisu osuđivani za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

 

POSEBNI USLOVI

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

 1. visoka stručna sprema ekonomskog smijera (VII stepen, 240 ETCS bodova),
 2. 3 (tri) godine radnog iskustva u bankarstvu/finansijama,
 3. znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

 1. visoka stručna sprema ekonomskog ili matematičkog smijera (VII stepen, 240 ETCS bodova),
 2. 2 (dvije) godine radnog (teorijskog ili praktičnog) iskustva u bankarstvu/finansijama,
 3. znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

 1. visoka stručna sprema elektrotehničkog, matematičkog, informatičkog ili ekonomskog smjera (VII stepen, 240 ECTS bodova),
 2. 3 (tri) godine radnog iskustva na sličnim ili uporedivim poslovima,
 3. znanje engleskog jezika,
 4. poznavanje međunarodnih standarda iz oblasti bezbjednosti informacionih sistema i revizije (CobiT, ISO 27001),
 5. napredna znanja iz oblasti informacionih tehnologija.

II

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

III

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

IV

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz ovog konkursa, Komisija za provođenje konkursa za prijem radnika na rad u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, obaviće razgovor – intervju.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

V

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično na protokol Agencije za bankarstvo Republike Srpske ili putem pošte preporučeno na adresu: Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka, Ulica Vladike Platona broj 1/A, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.

 

                                                                                                                                                                        DIREKTOR

                                                                                                                                                                       Rade Rastoka