Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Obavještenje akcionarima, deponentima i zajmoprimcima Bobar banke a.d. Bijeljina o imenovanju privremenog upravnika

28.11.2014. god.

Broj: 03-1285-27/2014                   

U skladu sa članom 108. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13), Agencija za bankarstvo Republike Srpske, kao ovlašćeni supervizor banaka, Rješenjem broj 03-1283/2014, od 26.11.2014. godine imenovala je Privremenog upravnika u Bobar banci a.d. Bijeljina koji preuzima upravljanje-rukovođenje poslovanjem Bobar banke a.d. Bijeljina od dana 27.11.2014. godine u trajanju do 1 godine sa mogućnošću produženja roka za još najviše 6 mjeseci.

Sve do drugačijeg pismenog obavještenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske:

  1. Sve postojeće obaveze ostaju potpuno na snazi;

  2. Sve buduće transakcije preko računa Bobar banke a.d. Bijeljina moraju biti odobrene isključivo od strane Privremenog upravnika.

Sva pitanja vezana za Bobar banku a.d. Bijeljina mogu se uputiti na ime Save Ševaljevića, na adresu Bobar banka a.d. Bijeljina, Njegoševa broj 1, Bijeljina, telefon: 055/233-300, faks: 055/233-301.

                                                                                   

                                                                                                                      Agencija za bankarstvo Republike Srpske