Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje povodom prijedloga mjera za Banku Srpske

18.01.2016. god.

Broj: 01-105-52/2016

Uvažavajući zaključak Vlade Republike Srpske u kojem se izražava opredjeljenje Vlade Republike Srpske, u funkciji Skupštine akcionara Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, da se Banka Srpske a.d. Banja Luka-u privremenoj upravi (u daljem tekstu: Banka) oporavi putem sanacije ili putem njene prodaje, Privremeni upravnik Banke predložio je preduzimanje mjera za oporavak Banke putem sanacije njenog poslovanja ili preduzimanjem mjera za prodaju, u skladu sa članom 113. stav 2. tačka 2. i 3. Zakona o bankama Republike Srpske.

Gore navedeni prijedlog podrazumijeva obavezu akcionara Banke da sačine plan aktivnosti za sprovođenje neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju Banke i poboljšanjem njenog finansijskog stanja, sa jasnim rokovima i dinamikom sprovođenja, imajući u vidu rok određen Rješenjem Vlade Republike Srpske koji ističe 07.02.2016. godine.    

Depoziti klijenata Banke ostaju blokirani do sanacije ili prodaje od strane vlasnika Banke ili do uvođenja postupka likvidacije u Banku od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Odnosi sa javnošću