Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje o oduzimanju dozvole za rad Banci Srpske

10.05.2016. god.

Broj: 01-105-681/16

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. i tačka 7. Zakona o bankama Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13) dana 27.04.2016. godine donijela rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske a.d. Banja Luka – u privremenoj upravi (u daljem tekstu: Banka) koje nije bilo konačno uzimajući u obzir zakonsku mogućnost prigovora, a što je navedeno u saopštenju Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj 01-105-653/16 od 04.05.2016. godine.

Imajući u vidu činjenicu da u zakonskom roku nije uložen prigovor Upravnom odboru Agencije za bankarstvo Republike Srpske, predmetno rješenje o oduzimanju dozvole postaje konačno  sa 11.05.2016. godine. Konačno rješenje biće objavljeno u Službenom glasniku Republike Srpske i u jednom domaćem dnevnom listu koji se izdaje na teritoriji Republike Srpske, te u jednom dnevnom listu koji je dostupan na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.

Rješenje o oduzimanju dozvole za rad doneseno je na prijedlog privremenog upravnika, te na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je kapital Banke negativan i da akcionari Banke nisu, i pored više puta produžavanih rokova, obezbijedili povećanje kapitala Banke do propisanog zakonskog minimuma.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je Odluku o pokretanju postupka likvidacije Banke i imenovala likvidacionog upravnika, koji je dužan sačiniti plan likvidacije i postupak likvidacije provoditi po prioritetima  u skladu sa odredbama člana 119. Zakona o bankama Republike Srpske.

Za likvidacionog upravnika imenovan je Petar Mićić, diplomirani ekonomista.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine u obavezi je da postupak isplate osiguranih depozita, odnosno depozita do 50.000,00 KM, pokrene najkasnije u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad.


                  Odnosi sa javnošću