Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Rezultati Studije kvantitativnog uticaja primjene novog regulatornog okvira

10.04.2017. god.

U skladu sa Strategijom za uvođenje ,,Međunarodnog sporazuma za mjerenje kapitala i standardima kapitala – Bazel III'', Agencija za bankarstvo Republike Srpske je krajem 2016. i početkom 2017. godine provela Studiju kvantitativnog uticaja primjene novog regulatornog okvira.

Aktivnosti u vezi pripreme i provođenja navedene studije izvršene su u saradnji sa Agencijom za bankarstvo Federacije BiH i Udruženjem banaka BiH, uz tehničku pomoć Svjetske banke.

Studija kvantitativnog uticaja obuhvatila je izračunavanje regulatornog kapitala, stope finansijske poluge, kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik po standardizovanom pristupu uključujući i tehnike umanjenja kreditnog rizika, kapitalnih zahtjeva za operativni rizik po pristupu osnovnog pokazatelja i standardizovanom pristupu, kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik po standardizovanom pristupu, kao i izračunavanje pokazatelja pokrića likvidnosti.

Studija kvantitativnog uticaja primjene novog regulatornog okvira na banke i bankarski sektor Republike Srpske izrađena je na osnovu podataka na dan 30.09.2016. godine koje su dostavile banke sa sjedištem u Republici Srpskoj, a pored kvantitativnih pokazatelja, za rezultat ima i sagledavanje kvalitativnih kriterijuma i spremnosti banaka na primjenu novog okvira.

Rezultate Studije kvantitativnog uticaja nove regulative na bankarski sektor Republike Srpske možete pronaći ovdje

Odnosi sa javnošću