Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Poziv za javnu raspravu o nacrtima odluka

17.08.2017. god.

U skladu sa aktivnostima Agencije za bankarstvo Republike Srpske na izradi podzakonskih propisa radi usklađivanja sa odredbama Zakona o bankama Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 4/17), objavljujemo sljedeće nacrte za potrebe javne rasprave:

  • Nacrt odluke o velikim izloženostima
  • Nacrt odluke o sistemu unutrašnjih kontrola banke
  • Nacrt odluke o minimalnim standardima za poslovanje banaka sa licima u posebnom odnosu sa bankom
  • Nacrt odluke o kupoprodaji plasmana banaka
  • Nacrt odluke o objavljivanju podataka i informacija banke
  • Nacrt odluke o zahtjevima na konsolidovanoj osnovi za bankarsku grupu

Navedene nacrte odluka možete pronaći ovdje.

Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primjedbe na nacrte odluka dostave do 31. avgusta 2017. godine, na adresu: jrasprava@abrs.ba

  Odnosi sa javnošću