Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Poziv za javnu raspravu o nacrtima odluka

30.10.2017. god.

U skladu sa aktivnostima Agencije za bankarstvo Republike Srpske na izradi podzakonskih propisa objavljujemo sljedeće nacrte za potrebe javne rasprave:

 -          Nacrt Odluke o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka,

-          Nacrt Odluke o upravljanju informacionim sistemima u bankama,

-          Nacrt Odluke o izjavi o imovinskom stanju članova uprave i nadzornog odbora banke,

-          Nacrt Odluke o planovima oporavka banke i bankarske grupe i

-          Nacrt Odluke o obavljanju spoljne revizije u bankama.

 Navedene nacrte odluka možete pronaći na internet stranici Agencije za bankarstvo Republike Srpske pod kategorijom ovdje.

 Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primjedbe na nacrte odluka dostave do 6. novembra 2017. godine, na adresu: jrasprava@abrs.ba.

 Odnosi sa javnošću