Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Informacija o bankarskom sektoru sa 30.09.2017. godine

29.12.2017. god.

Bankarski sektor Republike Srpske čini osam banaka sa ukupno 2.968 radnika ili za šest radnika manje u odnosu na kraj 2016. godine.  

U prvih devet mjeseci 2017. godine zabilježen je rast bilansne sume od 6% u odnosu na stanje sa 31.12.2016. godine i sada iznosi 8,1 milijardu KM. Krediti, kao najveća stavka u aktivi banaka, rasli su po stopi od 5% i iznose 4,7 milijardi KM, u čemu najveće učešće imaju krediti građana (45%), sektora privatnih preduzeća i društava (37%), Vlade i vladinih institucija (12%), te javnih i državnih preduzeća (5%). U izvještajnom periodu došlo je do poboljšalja kvaliteta kreditnog portfolia i do pozitivnog pada učešća ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima za 0,54 procentna poena i trenutno iznosi 11,44%. Učešće nekvalitetnih kredita pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosilo je 14,03% (sa 31.12.2016. godine iznosilo je 13,80%), dok je učešće nekvalitetnih kredita stanovništva u ukupnim kreditima stanovništva iznosilo 8,31% (sa 31.12.2016. godine iznosilo je 9,71%).

U strukturi pasive, ukupni kapital i depoziti bankarskog sektora zabilježili su rast,  dok su obaveze banaka po uzetim kreditima u padu. Ukupni bilansni kapital banaka (953,1 milion KM) čini 14% ukupne pasive i bilježi rast po stopi od 8% u odnosu na stanje na dan 31.12.2016. godine (882,5 miliona KM) kao rezultat rasta akcionarskog kapitala za 2%, rasta neraspoređene dobiti za 28% (revidirana dobiti iz prethodnih godina i iskazana dobit tekućeg perioda), zatim rasta rezervi kapitala po stopi od 7% uz istovremeno smanjenje stavke ostalog kapitala (nepokriven gubitak prethodnih godina i gubitak tekućeg perioda)  za 21%.  Depoziti iznose 5,3 milijarde KM sa rastom od 6% i čine 75% ukupne pasive, te predstavljaju glavni izvor finansiranja banaka. U sektorskoj strukturi depozita, rast su zabilježili svi sektori osim sektora bankarskih institucija koji bilježi pad za 22%. U sektorskoj strukturi depozita, depoziti građana i dalje imaju najveće učešće od 57% ukupnih depozita, zatim sektor privatnih preduzeća i društava učestvuje sa 13%, sektor Vlade i vladinih instutucija  sa 9%,  nebankarske finansijske institucije sa učešćem od 7% te javna i državna preduzeća čine 4% ukupnih depozita, dok je učešće depozita bankarskih institucija smanjeno na 7% u u ukupnim depozitima.

Prosječna stopa adekvatnosti kapitala iznosila je 16,46%, dok je sa 31.12.2016. godine iznosila 16,31% (zakonski minimum je 12%).

Prosječna stopa finansijske poluge iznosila je 9,3%, dok je sa 31.12.2016. godine iznosila 9,4% (zakonski minimum je 6%).

Ukupna prosječna efektivna kamatna stopa na kredite banaka Republike Srpske iznosila je 6,21% i manja je za 0,59 procentnih  poena u odnosu na prosjek iste u 2016. godini.

Ukupna prosječna efektivna kamatna stopa na depozite banaka Republike Srpske iznosila je 0,95% i ista je manja za 0,25 procentnih poena u odnosu na prosjek iste u 2016. godini.

Na nivou bankarskog sektora Republike Srpske, sedam banaka izvještajno je iskazalo neto nerevidiranu dobit u ukupnom iznosu od 87,3 miliona KM, dok je jedna banka iskazala negativan finansijski rezultat u iznosu od 0,5 miliona KM, odnosno neto dobit je iznosila 86,8 miliona KM ( 44,7 miliona KMs a 30.09.2016. godine). Može se zaključiti da je bankarski sektor u cjelini stabilan i adekvatno kapitalizovan, a likvidnost i naročito profitabilnost su na zadovoljavajućem nivou.

  Odnosi sa javnošću