Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Informacija o sektoru lizinga sa 30.09.2017. godine

29.12.2017. god.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je u junu ove godine oduzela dozvolu za rad jedinom davaocu lizinga sa sjedištem u Republici Srpskoj, na njihov zahtjev.

U Republici Srpskoj trenutno posluju tri poslovne jedinice davaoca lizinga koje su u sastavu tri društva za poslove lizinga sa sjedištem u Federaciji BiH i zapošljavaju sedam radnika, odnosno dva radnika manje u odnosu na kraj 2016. godine.

Ukupna potraživanja po osnovu finansijskog i operativnog lizinga sa 30.09.2017. godine ukupno iznose 83,8 miliona KM sa stopom rasta od 1% u odnosu na kraj 2016. godine (sa 31.12.2016. godine navedena potraživanja iznosila su 83,1 miliona KM).

Prema predmetu lizinga najveći iznos potraživanja po osnovu finansijskog lizinga odnosi se na vozila za obavljanje djelatnosti u iznosu od 31,8 miliona KM ili 40% ukupnog finansijskog lizinga, sa rastom po stopi od 18% u odnosu na kraj 2016. godine (27 miliona KM), zatim slijedi finansiranje mašina i opreme u iznosu od 28,7 miliona KM ili 36% finansijskog lizinga sa padom po stopi od 13% (31.12.2016. godine isto je iznosilo 33 miliona KM), te na putnička vozila u iznosu od 19,3 miliona KM ili 24% ukupnog finansijskog lizinga sa stopom rasta od 23% u odnosu na kraju 2016. godine (15,7 miliona KM).

Operativni lizing poslovnih jedinica davaoca lizinga iznosio je 4 miliona KM ili 5% ukupnog lizinga sa padom po stopi od 39% u odnosu na stanje sa krajem prethodne godine (6,6 miliona KM) i uglavnom se odnosi na pravna lica po osnovu potraživanja za vozila za obavljanje djelatnosti (54%) i putnička vozila (46%).

Na osnovu strukture potraživanja finansijskog lizinga prema primaocu lizinga na pravna lica odnosi se iznos od 76,4 miliona KM (95%) i bilježe rast po stopi od 5% u odnosu na kraj prethodne godine (72,4 miliona KM), na preduzetnike se odnosi 883 hiljada KM (1%) i bilježe rast po stopi od 80%, dok se iznos od 2,2 miliona KM (3%) odnosi na fizička lica sa stopom pada od 15%.

Ukupna prosječna ponderisana efektivna stopa lizing naknade za period januar-septembar 2017. godine iznosila je 8,2% i manja je za 0,4 procentna poena u odnosu na 2016. godinu. 

Odnosi sa javnošću