Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Poziv za javnu raspravu o nacrtima odluka

25.01.2018. god.

U skladu sa aktivnostima Agencije za bankarstvo Republike Srpske na izradi podzakonskih propisa, objavljujemo sljedeće nacrte za potrebe javne rasprave:

 

 • Nacrt odluke o mjerama zaštite drugih ugovornih strana,
 • Nacrt odluke o postupku i načinu vršenja otpisa i konverzije instrumenata kapitala i obaveza banke,
 • Nacrt odluke o prodaji akcija, imovine, prava i obaveza banke u restrukturiranju,
 • Nacrt odluke o banci za posebne namjene,
 • Nacrt odluke o davanju saglasnosti i odobrenja društvu za upravljanje imovinom,
 • Nacrt odluke o procjeni mogućnosti restrukturiranja banke i bankarske grupe,
 • Nacrt odluke o planovima reorganizacije poslovanja banke,
 • Nacrt odluke o uslovima i načinu vršenja nezavisne procjene vrijednosti imovine i obaveza banke prije i u toku postupka restrukturiranja,
 • Nacrt odluke o minimalnim zahtjevima za kapitalom i prihvatljivim obavezama banke,
 • Nacrt odluke o podacima i informacijama koje se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe,
 • Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca koji se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za potrebe sačinjavanja planova restrukturiranja,
 • Obrazci uz Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca koji se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za potrebe sačinjavanja planova restrukturiranja

 

Navedene nacrte odluka možete pronaći na internet stranici Agencije za bankarstvo Republike Srpske pod kategorijom: Podzakonski akti/Banke/Propisi u pripremi.

 

Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primjedbe na nacrte odluka dostave do 31. januara 2018. godine, na adresu: jrasprava@abrs.ba

Odnosi sa javnošću