Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Oglas za kupovinu poslovnog objekta

04.09.2018. god.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske, na osnovu Odluke Upravnog odbora  o pokretanju postupka kupovine poslovnog objekta za rad zaposlenih Agencije za bankarstvo Republike Srpske, broj UO-33/18 od 27.08.2018. godine, objavljuje

O G L A S

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je zainteresovana za kupovinu novoizgrađenog samostalnog poslovnog objekta u površini od 2.500 do 2.800 m2, sa parking prostorom na pripadajućem zemljištu u površini od 400 do 500 m2, sve u svojini prodavca sa 1/1 dijela, upisanoj u zemljišne knjige, bez tereta, na lokaciji do jednog kilometra od sadašnjeg sjedišta Agencije u Banjaluci, u ulici Vase Pelagića 11a.

 

Prodavac kao ugovorna strana, može biti jedan vlasnik ili svi suvlasnici sa ukupno 1/1 dijela nepokretnosti. Zainteresovani vlasnici nepokretnosti mogu dostaviti ponudu za prodaju nepokretnosti koja treba da sadrži:

  • podatke o vlasniku nepokretnosti: ime i prezime, adresu i kontakt telefon, ako se radi o fizičkom licu, a ako se  radi o pravnom licu: naziv pravnog lica i sjedište, ime lica ovlašćenog za zastupanje i kontakt telefon;
  • za nepokretnosti koje su u suvlasništvu navedene podatke potrebno je dostaviti za sve suvlasnike;
  • podatke o nepokretnosti: broj z.k. uloška, korisnu površinu poslovnog objekta i parking prostora, adresu na kojoj se objekat nalazi;
  • cijenu nepokretnosti.

 

Uz ponudu obavezno dostaviti:

  • dokaz o vlasništvu nepokretnosti: izvod iz zemljišnih knjiga (z.k. izvadak);
  • saglasnost za dostavljanje ponude sa potpisima svih suvlasnika, ukoliko je predmet ponude nepokretnost u suvlasništvu.

 

Ponude dostaviti u pisanom obliku sa navedenim prilozima, u zatvorenoj koverti, uz naznaku "Ponuda nepokretnosti po oglasu – NE OTVARAJ", na adresu:

Agencija za bankarstvo Republike Srpske

       Vase Pelagića 11a

  Banjaluka

 

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu "Glas Srpske".

Ponude se mogu predati u prijemnoj kancelariji Agencije za bankarstvo Republike Srpske u Banjaluci, ulica Vase Pelagića 11a, ili putem pošte kao preporučena poštanska pošiljka.

Ponude predate pošti kao preporučena poštanska pošiljka, smatraće se da su dostavljene danom predaje pošti.

Napomena: Prema članu 10. stav 1. tačka e) Zakona o javnim nabavkama, od primjene navedenog zakona izuzeti su ugovori o kupovini postojećih zgrada, druge nepokretne  imovine,  zemljišta ili prava koja iz njih proističu.

 

Broj: 01-1466/18                                                                                                                                                                             DIREKTOR

Dana, 03.09.2018. god.                                                                                                                                                                  Rade Rastoka