Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje o korišćenju sredstava iz sistema osiguranja depozita

03.12.2015. god.

Broj: 01-105-1770/2015

Radi pojašnjenja načina korišćenja sredstava iz sistema osiguranja depozita iz kojeg je Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine isplatila sve osigurane deponente Bobar banke a.d. Bijeljina–u likvidaciji u ukupnom iznosu od 85,2 miliona KM za 14.420 klijenata, ističemo sljedeće:

Shodno redoslijedu prioriteta naplate prema kojem Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine ima prioritet u naplati sredstava, Bobar banka a.d. Bijeljina–u likvidaciji vratila je Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine iznos od 50 miliona KM.

Preostalih 35 miliona KM biće vraćeno na način da 10 miliona KM bude isplaćeno do kraja tekuće godine, a preostali dio u narednoj godini, pri čemu treba imati u vidu da Bobar banka a.d. Bijeljina – u likvidaciji već ima rezervisanih 20 miliona KM za sudske sporove.

Do sada, banke sa sjedištem u Republici Srpskoj uplatile su premiju osiguranja depozita Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine u iznosu višem od 60 miliona KM, tako da se ne može govoriti o korišćenju sredstava iz sistema osiguranja depozita na teret banaka iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 Odnosi sa javnošću