Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju sa Evropskom centralnom bankom

19.12.2018. god.

Direktor Rade Rastoka, u ime Agencije za bankarstvo Republike Srpske, te predsjednica i potpredsjednica Nadzornog odbora, Daniele Nouy i Sabine Alice Lautenschlager, u ime Jedinstvenog mehanizma supervizije Evropske centralne banke, potpisali su Memorandum o  razumijevanju sa ciljem uspostavljanja saradnje i mehanizma razmjene informacija između institucija potpisnika. Takva saradnja će doprinijeti promovisanju integriteta, stabilnosti i efikasnosti banaka nad kojima se vrši nadzor, odnosno obezbijediti efikasnu razmjenu podataka i informacija između nadzornih institucija u mjeri u kojoj je to zakonski dozvoljeno. Memorandum je rezultat pregovora i procesa usklađivanja regulative u Republici Srpskoj sa regulativom Evropske unije.

Odnosi sa javnošću