Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje o privremenoj upravi u Banci Srpske a.d. Banja Luka

23.11.2015. god.

Broj: 01-1676-26/2015

Dana 16.11.2015. godine Agencija za bankarstvo Republike Srpske uvela je privremenu upravu u Banku Srpske a.d. Banja Luka.

U Banci Srpske a.d. Banja Luka i dalje se nalazi Interventni tim Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji vrši popis imovine i obaveza Banke Srpske a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 16.11.2015. godine i zadržaće se sve do okončanja popisa.

Privremeni upravnik obavezan je da u roku od 60 dana od dana imenovanja sačini konačni bilans, obavi razgovore sa vlasnicima Banke Srpske a.d. Banja Luka i pismeno predloži konačno rješenje za Banku Srpske a.d. Banja Luka.

Imajući u vidu prethodno navedeno, sva sredstva na računima klijenata Banke Srpske a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 16.11.2015. godine ostaju blokirana sve dok Privremeni upravnik ne predloži konačno rješenje za Banku Srpske a.d. Banja Luka.

Svi prilivi po računima klijenata Banke Srpske a.d. Banja Luka primljeni nakon uvođenja privremene uprave ostaju u potpunosti operativni i biće proslijeđeni klijentima Banke Srpske a.d. Banja Luka, a o čemu će ih Privremeni upravnik obavijestiti putem internet stranice Banke Srpske a.d. Banja Luka i putem sredstava javnog informisanja. 

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske