Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Agencija za bankarstvo Republike Srpske potpisala Sporazum o saradnji sa Evropskom agencijom za bankarstvo (EBA)

30.10.2015. god.

Broj: 01-105-1593/15

Agencija za bankarstvo Republike Srpske, zajedno sa Agencijom za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom bankom Srbije, Narodnom bankom Makedonije, Centralnom bankom Crne Gore i Centralnom bankom Albanije, potpisala je Sporazum o saradnji sa Evropskom agencijom za bankarstvo (EBA), čime je uspostavljen okvir za saradnju i razmjenu informacija.

Sporazum je postignut pod okvirom Bečke inicijative, a istim se obezbjeđuje da će EBA redovno obavještavati nadležne supervizore o relevantnim promjenama regulative kako bi se olakšalo njihovo učešće na supervizorskim koledžima.

EBA će institucijama potpisnicama sporazuma omogućiti prisustvo na redovnim edukativnim aktivnostima, a potpisnice sporazuma će EBA-i dostavljati obavještenja sa podacima o promjenama u bankarskim sistemima svojih zemalja koji će se koristiti za potrebe analize rizika.

Takođe, prema sporazumu, nadležne institucije će težiti da prilagode svoju regulativu, standarde supervizije i institucionalna pravila u skladu sa istim u Evropskoj uniji, shodno vremenskom rasporedu prilagođenom uslovima u svakoj zemlji pojedinačno.

 

Odnosi sa javnošću