Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Program podrške centralnim bankama i tijelima nadležnim za nadzor banaka

26.03.2019. god.

Broj: 01-105-513/19

Njemačka centralna banka (Bundesbank) i Evropska komisija, zajedno sa 17 centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), pokrenule su program finansiran od strane Evropske unije sa ciljem podrške centralnim bankama i tijelima nadležnim za nadzor banaka iz zemalja koje imaju status kandidata i status zemalja potencijalnih kandidata iz zapadnog Balkana.

Njemačka centralna banka, zajedno sa 17 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropskom centralnom Bankom (ECB), danas je pokrenula program finansiran od strane Evropske unije, a u korist zemalja zapadnog Balkana, uključujući Agenciju za bankarstvo Republike Srpske, Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Centralnu banku Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta institucija krajnjih korisnika, posebno putem daljeg jačanja njihovih alata za sprovođenje analiza i donošenje politika, te prenosom najboljih međunarodnih praksi i evropskih standarda u njihove nacionalne prakse. Evropska unija dodijelila je sredstva za program u iznosu od dva miliona evra iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II).

Prilikom prvog sastanka Upravnog odbora programa, a koji je održan danas u prostorijama Narodne banke Austrije, program menadžer iz Njemačke centralne banke, gdin Martin Dinkelbor, je istakao: „Sa ovom zajedničkom inicijativom, zajednica centralnih banaka u Evropskoj uniji spremna je da pruži podršku našim kolegama u zapadnom Balkanu u njihovim nastojanjima da uvedu najviše standarde, a u korist svojih zemalja i građana.“ Gđa Doris Ritzberger-Grünwald, direktor Odjeljenja za ekonomsku analizu i istraživanje pri Narodnoj banci Austrije, istakla je značaj regionalnog programa za stalni i prosperitetan ekonomski razvoj regiona. Pored toga, ona je pozdravila kolaborativni pristup 18 nacionalnih centralnih banaka i ECB-a koji su umnogome doprinijeli ovom programu. Gdin Andreas Papadopoulos, savjetnik u Ekonomskom upravljanju pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, istakao je sljedeće: „Cilj programa je unapređenje ekonomskog upravljanja u zapadnom Balkanu, te gledano na duži vremenski period, podrška njihovim institucijama za potencijalno članstvo u Evropsku uniju, odnosno ESCB u konkretnom slučaju.”

U naredna 24 mjeseca, Njemačka centralna banka, zajedno sa 17 nacionalnih centralnih banaka učesnica i uz podršku ECB-a, organizovaće intenzivan regionalni program obuke na temu ključnih pitanja centralnog bankarstva i supervizije, a koji će se sastojati od 20 obuka sa kapacitetom do 360 mjesta za učesnike obuke. Program obuke će se fokusirati posebno na oblasti supervizije banaka, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga i finansijske inkluzije, oporavka i restrukturiranja, monetarnih politika, platnih sistema, statistike, usklađivanja i integracije sa Evropskom unijom, politika upravljanja, računovodstva i interne revizije, gdje će obuke voditi stručnjaci iz nacionalnih centralnih banaka iz ESCB-a i ECB-a. Takođe, biće održane i dvije radionice iz oblasti rješavanja nekvalitetnih kredita i pitanja upravljanja, a namijenjene donosiocima odluka. Na kraju, ali ne manje važno, pored regionalnih obuka, program će finansirati implementaciju posebnih bilateralnih mjera koje će biti definisane tokom sastanaka Upravnog odbora navedenog programa.

Program je implementiran od strane Njemačke centralne banke, u partnerstvu sa Narodnom bankom Belgije, Narodnom bankom Bugarske, Narodnom bankom Češke, Bankom Grčke, Bankom Španije, Bankom Francuske, Hrvatskom narodnom Bankom, Bankom Italije, Bankom Litvanije, Narodnom bankom Mađarske, Bankom Holandije, Narodnom bankom Austrije, Narodnom bankom Poljske, Bankom Portugala, Narodnom bankom Rumunije, Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke. ECB će takođe dati svoj doprinos pri implementaciji ovog projekta.

                                                                            Odnosi sa javnošću