Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost – Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa kao odgovor na eventualni rast kamatnih stopa

28.09.2022. god.

Dana, 28.09.2022. godine

 

PREDMET: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela Odluku o privremenim mjerama

za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa kao odgovor na eventualni rast kamatnih stopa

 

U cilju adekvatnog i pravovremenog informisanja javnosti o mjerama koje je Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) donijela, a vezano za ublažavanje rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, inflacijom i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište Republike Srpske, informišemo javnost da je Agencija, postupajući u skladu sa zakonskim odredbama i propisanim nadležnostima, te uobzirivši novonastalu situaciju na finansijskom tržištu, izdala novi podzakonski akt, tj. Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, a koja je dana 28.09.2022. godine usvojena od strane Upravnog odbora Agencije.

Razlog za donošenje predmetne Odluke jeste ispunjavanje jednog od osnovnih ciljeva i zadataka Agencije, odnosno očuvanja stabilnosti bankarskog sektora. S tim u vezi, donošenje ovog akta predstavlja pravovremeni odgovor Agencije na ublažavanje sadašnjih i budućih rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, rastom inflacije i drugim poremećajima, te očekivanim efektima istih na bankarski sektor Republike Srpske.

Usljed povećanog uticaja kamatnog rizika, a cijeneći institucionalni i regulatorni okvir koji neomogućava upravljanje inflacijom putem kamatnih stopa, Agencija je smatrala potrebnim preventivno ublažiti moguće negativne efekte na finansijski sistem, korisnike finansijskih usluga i ekonomiju u Republici Srpskoj. Imajući u vidu nadzornu i regulatornu funkciju u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, kao i analizu potencijalnih šokova usljed rasta kamatnih stopa, ova Odluka ima za cilj pravovremeno upravljanje kreditnim rizikom i svim drugim rizicima kojima su banke izložene ili bi mogle biti izložene u budućem periodu. Nadalje, primjenom ove Odluke od banaka se zahtijeva uspostavljanje efikasnog procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje.

Primarni ciljevi predmetne Odluke su ublažavanje naglog rasta kamatnih stopa u Republici Srpskoj, odnosno zaštita korisnika bankarskih usluga, te stabilnost bankarskog sektora i postizanje makroekonomske ravnoteže, kao i dodatno stimulisanje banaka da pronađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti servisiranja obaveza prema banci.

Odredbe Odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka može korisniku bankarskih usluga ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti ukoliko bi za iste nastupio status neizmirenja obaveza kao direktna posljedica značajnog rasta kamatnih stopa.

Potrebno je da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatno indukovanim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika. Kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova Odluka, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sektor Republike Srpske će biti umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast učešća nekvalitetne aktive će biti minimizirane.

S obzirom na očekivane dodatne pritiske ekonomskih šokova u prvoj polovini 2023. godine, Agencija  će u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u skladu sa dosadašnjom praksom, pratiti situaciju u finansijskom sektoru, te u skladu sa procjenom trenutnih potreba donositi i dodatne mjere u okviru svojih nadležnosti u svrhu zaštite građana, privrede i stabilnosti bankarskog sistema.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske.