Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Saopštenje za javnost vezano za produženje roka za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera

12.03.2021. god.

Broj: 01-466/21

Datum, 12.03.2021. godine

PREDMET: Saopštenje za javnost vezano za produženje roka za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i mjere koje nadležni organi i institucije Repubike Srpske donose sa ciljem zaštite od produbljivanja zdravstvene i socio-ekonomske krize, Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija), u okviru svojih nadležnosti, danas je usvojio Izmjene Odluke o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19, kao i Odluke o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19. Usvajanjem navedenih Izmjena omogućava se produženje rokova za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu i dalje smanjeni kao posljedica uticaja pandemije, a čime je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno njihovo izmirivanje obaveza prema bankama/mikrokreditnim organizacijama.

Cilj navedenih Izmjena je, prije svega pružiti mogućnost klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija koji se suočavaju sa negativnim ekonomskim posljedicama da podnose zahtjeve za posebnim mjerama i tokom 2021. godine, pri čemu se mjera moratorijuma može odobriti sa trajanjem do 30.06.2021. godine, a mjera grejs perioda do 31.12.2021. godine.

Predmetne Odluke stupiće na snagu osam dana nakon njihove objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

Odnosi sa javnošću,

Agencija za bankarstvo Republike Srpske