Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Uspjeh entitetskih agencija za bankarstvo: Evropska komisija odlučuje o usklađivanju regulatornog i supervizorskog okvira za bankarstvo u BiH

15.09.2021. god.

Broj: 01-104-1656/21

Dana, 15.09.2021. godine

 

Predmet: Saopštenje za javnost

Uspjeh entitetskih agencija za bankarstvo: Evropska komisija odlučuje o usklađivanju regulatornog i supervizorskog okvira za bankarstvo u BiH

 

U skladu sa informacijama dostupnim na službenoj internet stranici Evropske komisije, do kraja tekuće godine očekuje se odluka Evropske komisije (EK) kojom se potvrđuje ekvivalentnost supervizorskog i regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini u odnosu na Uredbu (EU) broj 575/2013 Evropskog parlamenta i vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investiciona društva (CRR) i Direktivu broj 2013/36/EU 2013 Evropskog parlamenta i vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicionim društvima (CRD).

Konačna odluka Evropske komisije predstavlja dostizanje strateškog cilja koji je od velikog značaja za Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, bankarski sistem, privredu i građane. U periodu od 2017. godine do danas, Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Federacije BiH sprovele su ključne strateške aktivnosti na usklađivanju regulatornog i supervizorskog okvira sa relevantnim uredbama i direktivama EU. Postupak procjene ekvivalentnosti uključivao je detaljne preglede, koordinaciju i dokumentovanje zahtjeva u skladu sa principima koje propisuje EK i Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA). Direktne kontrolne aktivnosti i provjere od strane EBA-e sprovedene su u drugoj polovini 2019. godine, a što je uključivalo i posjete agencijama za bankarstvo od strane vodećih stručnjaka po pitanju supervizije i regulatornog okvira. Nažalost, pandemija virusnog oboljenja COVID-19 dovela je do usporavanja aktivnosti tokom 2020. godine i posvećenosti pitanjima zaštite privrede i građana. Intenzivne aktivnosti EBA-e i EK nastavljene su u 2021. godini.

Koordinacija aktivnosti od strane entitetskih agencija za bankarstvo imala je podršku entitetskih ministarstava finansija, Udruženja banaka u BiH, banaka, Centralne banke BiH i značajnih privrednih subjekata koji su obuhvaćeni posjetama i kontrolama od strane EBA-e.

Rezultati procjena ekvivalentnosti su dalekosežni i uključuju razumijevanje da li je stepen primjene regulatornog i supervizorskog okvira u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini takav da osigurava efekte koji su identični onima u EU. Provjere i potvrde sprovode se u važnim segmentima kao što su: efikasna i adekvatna zaštita deponenata i potrošača - korisnika finansijskih usluga, stabilnost i integritet domaćeg finansijskog sistema, saradnja između različitih učesnika finansijskog sistema, uključujući regulatore i supervizore, pravilne primjene i sprovođenje relevantnih međunarodno dogovorenih standarda, koji su preuzeti iz zakonodavstva EU i dr. Posebno se izdvaja provjera i potvrda nezavisnog i efikasnog nadzora. U ovom segmentu, institucionalni i regulatorni okvir za bankarski sektor u Republici Srpskoj i FBiH, uvažavajući i specifičnosti našeg uređenja, ocjenjuje se kao napredan, usklađen i uređen prema pravilima koja se primjenjuju i u EU. Status i značaj naših institucija u budućoj saradnji sa relevantnim institucijama EU se mijenja, što ima izuzetan značaj u procesima pridruživanja EU.

Ekvivalentnost u segmentima supervizije i regulatornog okvira za bankarski sistem ima poseban značaj kod ostalih procjena i potencijalne dugoročne efekte na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, procjene rejtinga, pondere rizika za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za pokriće bankarskih rizika, nivoe kamatnih stopa, sigurnosti ulaganja i dr. Ispunjenje najvažnijeg strateškog cilja postavlja nove zahtjeve na održavanju usklađenosti i stabilnosti bankarskog sistema. Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Federacije BiH i dalje ostaju posvećene interesima građana i privredi.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske