Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Конкурс за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске на неодређено вријеме (објављен у листу "Глас Српске" у суботу 10.02.2018.године )

09.02.2018. год.

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                

БАЊА ЛУКА

 

Број: 01-200-1/18    

Дана, 09.02.2018. год.

 

На основу члана 22. став 1. тачка в) Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 4/11), члана 22. став 4. тачка д) Статута Агенције за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/17) и члана 10. Правилника о раду Агенције за банкарство Републике Српске број УО-308/17 од 19.09.2017. године, чланова 14. и 15. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Агенције Д-7/17 од 12.10.2017. године и Одлуке о примању радника на рад на неодређено вријеме број 01-200/18 од 09.02.2018. године, Агенција за банкарство Републике Српске расписује

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАД

У АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

I

Расписује се конкурс за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске, на неодређено вријеме:

1. Виши стручни сарадник у Јединици за надзор, Сектор за надзор пословања банака, Одјељење за непосредни надзор (on-site), шифра посла 2112, ...............1 извршилац;

2. Виши стручни сарадник у Јединици за надзор, Сектор за надзор пословања банака, Одјељење за посредни надзор (off-site), шифра посла 2122, ...................1 извршилац;

3. Виши стручни сарадник у Сектору за правне послове, Одјељење за обраду захтјева и приговора, шифра посла 312, ..............................................................1 извршилац;

4. Стручни сарадник за израду регулативе у Сектору за регулативу и међународну сарадњу, Одјељење за регулативу, шифра посла 514, ..............................1 извршилац.

II

Кандидати из тачке I овог конкурса, морају испуњавати опште и посебне услове.

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од осамнаест (18) година,
 3. да имају општу здравствену способност (достављају кандидати који буду изабрани, а прије закључења уговора о раду),
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у Агенцији.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За радно мјесто означено под бројем I-1.

 1. VII степен стручне спреме економског смјера (240 ECTS бодова),
 2. 5 година радног искуства у банкарству/финансијама,
 3. знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем I-2.

 1. VII степен стручне спреме економског смјера (240 ECTS бодова),
 2. 3 годинe радног искуства у банкарству/финансијама,

За радно мјесто означено под бројем I-3.

 1. VII степен стручне спреме правног смјера (240 ECTS бодова),
 2. 3 године радног искуства у струци.

За радно мјесто означено под бројем I-4.

 1. VII степен стручне спреме економског, правног или математичког смјера (240 ECTS бодова),
 2. 1 година радног искуства у банкарству/финансијама,
 3. знање енглеског језика.

III

У пријави на конкурс кандидати наводе личне податке, адресу, број телефона и назив радног мјеста за које се пријављују.

Кандидати се могу пријавити, истом пријавом, за више радних мјеста, уколико испуњавју услове за свако од њих.

Уз пријаву кандидати достављају биографију са подацима о школовању, радном искуству и другим подацима о знањима и радним способностима кандидата.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији:

- увјерење о држављанству,

- овјерену фотокопију личне карте,

- овјерену фотокопију радне књижице,

- овјерену фотокопију дипломе,

- увјерење о неосуђиваности,

- другу документацију на коју се кандадат позива у пријави и биографији.

IV

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из овог конкурса, Комисија за провођење конкурса и избор кандидата за попуну наведених радних мјеста обавиће разговор – интервју.

О времену и мјесту одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VI

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се на протокол Агенције за банкарство Републике Српске или путем поште препоручено на адресу: Агенција за банкарство Републике Српске, Бања Лука, улица Васе Пелагића број 11а, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                                                                  Раде Растока