Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Информација о Методологији за одређивање критичних функција у банкама

03.09.2019. год.

Дана 12.03.2019. године, Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) усвојила је Методологију за одређивање критичних функција у банкама (у даљем тексту: Методологија), за банке којима је Агенција издала дозволу за рад.

Циљ усвајања Методологије је одређивање критичних функција у банкама на уједначен и методолошки утврђен приступ, а како би исте биле правилно одређене у индивидуалним и групним плановима ресруктурирања.

Овим документом, Агенција као надлежно тијело за планирање и спровођење поступка реструктурирања банака, пружа информације банкама о најважнијим аспектима поступка одређивања критичних функција у банкама, и то:

 • обим процјене односно подјелу функција за које се врши процјена и
 • поступак одређивања критичних функција за потребе планирања и спровођења поступка реструктурирања банака.

 

Обим процјене

Методологијом су дефинисане функције за које се врши процјена, узимајући у обзир величину и структуру банкарског сектора Републике Српске.

Функције за које се врши процјена, су:

 1. кредитно пословање
 2. депозитно пословање
 3. платни промет
 4. инвестиционе услуге и
 5. активности на новчаном тржишту

 

Критичност функција Кредитно пословање, Депозитно пословање и Платни промет одређује се на основу подфункција, односно на основу секторске подјеле:

 • Влада и владине институције;
 • Јавна, државна и приватна предузећа и друштва;
 • Непрофитне организације;
 • Банке, банкарске и небанкарске финансијске институције;
 • Становништво;
 • Нерезиденти и
 • Остало.
 

Критичност функције Инвестиционе услуге одређује се на основу слиједећих подфункција:

 • Брокерско пословање;
 • Управљање портфељом;
 • Кастоди;
 • Услуга депозитара инвестиционих  и пензијских фондова и
 • Агентура и покровитељство.

 

Критичност функције Активности на новчаном тржишту одређује се на основу слиједећих подфункција:

 • Кредити за ликвидност;
 • „Repo“ трансакције и
 • Трговање хартијама од вриједности

 

Поступак одређивања критичних функција

Поступак одређивања критичних функција у банкама спроводи се једном годишње на основу ревидираних годишњих финансијских извјештаја, те на основу извјештаја прописаних Одлуком о подацима и информацијама који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктуктурирања банке и банкарске групе, сачињених са финансијским подацима на дан 31.12. претходне године.

 

Поступак процјене критичности функције спроводу се у двије фазе, и то:

 • процјена утицаја и
 • процјена замјењивости функција.

 

Фазе процјене критичности функције садрже обиљежја везана за банку и обиљежја везана за функцију. За свако обиљежје су дефинисани пондери и индикатори, чијим се множењем добија оцјена за свако од обиљежја.

Збиром добијених оцјена за свако обиљежје, добија се оцјена процјене утицаја прекида функције, односно оцјена процјене замјењивости функције.

 

Резултат процјене утицаја и процјене замјењивости функције за сваку од банама, може бити слиједећи:

 1. функција је критична или
 2. функција није критична.

 

 

Бања Лука, 03.09.2019. године

Односи са јавношћу