Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Оглас за куповину пословне зграде

19.03.2019. год.

Агенција за банкарство Републике Српске, на основу Одлуке Управног одбора о покретању поступка куповине пословне зграде, број УО-62/18 од 27.12.2018. године, објављује

Ј А В Н И   П О З И В

Агенција за банкарство Републике Српске је заинтересована за куповину самосталнe слободностојеће зградe са земљишном парцелом на којој се налази, новоизграђенe пословне зградe уписанe у земљишне књиге или пословнe зградe у изградњи, која са свих страна има слободан простор сопствене парцеле или јавне површине, садржи 2.500 m2 до 2.800 m2 пословног простора унутар зграде и сопствени паркинг простор у површини од 400 m2 до 500 m2 и лоцирана  је на  удаљености до једног километра од садашњег сједишта Агенције у Бањалуци,  у улици Васе Пелагића 11а.

Позивају се заинтересовани власници непокретности које одговарају наведеном опису да доставе пријаве за продају непокретности.

Предмет пријаве може бити  новоизграђена пословна зграда уписана у земљишне књиге или пословна зграда која је у моменту достављања пријаве у изградњи, што подразумијева да продавац посједује правоснажно рјешење којим је издата грађевинска дозвола за зграду која је предмет куповине.

Продавац као уговорна страна, може бити један власник или сви сувласници са укупно 1/1 дијела непокретности.

 

Пријава треба да садржи:

  • податке о власнику непокретности: име и презиме, адресу и контакт телефон, ако се ради о физичком лицу, а ако се ради о правном лицу: назив правног лица и сједиште, име лица овлашћеног за заступање и контакт телефон;
  • за непокретности које су у сувласништву наведене податке потребно је доставити за све сувласнике;
  • податке о непокретности: број з.к. улошка, корисну површину пословног објекта и паркинг простора, адресу на којој се објекат налази, детаљан опис фазе изградње (уколико је предмет пријаве непокретност која је у изградњи).

 

Уз пријаву обавезно доставити:

  • доказ о власништву непокретности: извод из земљишних књига, з.к. извадак, (уколико је предмет пријаве непокретност која је уписана у земљишне књиге),
  • правоснажно рјешење којим је издата грађевинска дозвола за зграду која је предмет куповине (уколико је предмет пријаве непокретност која је у изградњи),
  • сагласност за достављање пријаве са потписима свих сувласника, уколико је предмет пријаве непокретност у сувласништву.

 

Само комплетне, благовремено предате пријаве, које испуњавају  услове прописане  овим јавним позивом ће бити предмет разматрања у другом кругу поступања  по овом јавном позиву. У другом кругу поступања по овом јавном позиву понуђачи ће бити у обавези доставити:

  • цијену завршене  непокретности (подразумијева да је за непокретност издата употребна дозвола и да је иста уписана у земљишне књиге као својина власника грађевинске парцеле);
  • цијену парцеле на којој је зграда изграђена, односно на којој се гради.

У другом кругу поступања по овом јавном позиву се могу водити преговори о цијени, условима плаћања и осталим елементима везаним за куповину непокретности при чему ће  резултати преговора бити садржани у  уговору о куповини непокретности.

Пријаве доставити у писаном облику са наведеним прилозима, у затвореној коверти, уз назнаку "Пријава по јавном позиву за продају непокретности – НЕ ОТВАРАЈ", на адресу:

Агенција за банкарство Републике Српске,

Васе Пелагића 11а

Бањалука

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном  листу "Глас Српске".

Пријаве се могу предати у пријемној канцеларији Агенције за банкарство Републике Српске у Бањалуци, улица Васе Пелагића 11а, или путем поште као препоручена поштанска пошиљка.

Пријаве предате пошти као препоручена поштанска пошиљка, сматраће се да су достављене даном предаје пошти. 

 

Број: 01-435/19                                                                                                                                                                             ДИРЕКТОР

Дана, 18.03.2019. год.                                                                                                                                                                  Раде Растока