Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење

11.07.2019. год.

Transparency International BiH је на својој web страници дана 05.07.2019. године објавио саопштење везано за пресуду Врховног суда Републике Српске којом је преиначена пресуда Окружног суда у Бања Луци од 18.05.2017. године и поништено рјешење Агенције за банкарство Републике Српске број 03-1229-3/15 од 29.07.2016. године.

Наиме, побијаном пресудом Окружног суда у Бања Луци одбијен је захтјев тужиоца (Transparency International BiH) и потврђено рјешење Агенције којим је одбијен захтјев Transparency International BiH за доставу информација које су се односиле на извјештаје вањског ревизора за пословање Банке Српске а.д. Бања Лука за 2013. и 2014. годину и информације о мјерама које је Агенција предузимала према истој банци. У образложењу рјешења, Агенција је обавијестила Transparency International BiH да су тражени извјештаји вањског независног ревизора објављени на web страници Агенције и да су јавно доступни. Законом је такође прописана обавеза банака да ревизорске извјештаје јавно објављују у дневним листовима доступним на подручју цијеле БиХ, те такође на web страници „Бањалучке берзе“. Што се пак тиче информација о мјерама које је Агенција предузимала према конкретној банци, те информације Агенција није била у могућности уступити другим лицима осим у збирном облику, јер би то представљало кршење одредби Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске, који регулише пословну тајну.

Transparency International BiH у саопштењу од 05.07.2019. године, а везано за пресуду Врховног суда Републике Српске, коју су пренијели поједини портали у БиХ, износи низ нетачних чињеница, тврдњи и закључака који никако не стоје, нити су наведени у предметној пресуди. Тако нпр.: у саопштењу је наведено да је Врховни суд Републике Српске наложио Агенцији да на захтјев Transparency International BiH одмах достави податке јавности, што у пресуди апсолутно није садржано. У пресуди такође не стоји да је Агенција „незаконито крила податке“, а наведено је у информацији Transparency International BiH, што је потпуно нетачан закључак Transparency International BiH, тим прије што је Окружни суд у Бања Луци потврдио да је Агенција недостављањем тражених информација за појединачну банку, законито поступила.

Чињеница је да у образложењу предметне пресуде Врховног суда Републике Српске стоји да је Агенција прије одлучивања о недостављању тражених информација требала провести „тест јавног интереса“ у смислу Закона о слободи приступа информацијама и утврдити ваљане разлоге на основу којих Агенција сматра да би објављивање тражених информација, које имају карактер пословне тајне, било на штету јавног интереса или не, наводећи, примјера ради, да би објављивање тражених информација можда спријечило евентуални банкрот банака.

Дакле, Врховни суд Републике Српске у предметној пресуди наводи као примјер да би објављивање тражених информација можда могло да има и неке позитивне стране, што у овом случају и не стоји јер је чињеница да је Агенција далеко раније већ одузела дозволу за рад Бобар банци а.д. Бијељина (23.12.2014. године), да је привремена управа у Банци Српске а.д. Бања Лука уведена 16.11.2015. године, а да је дозвола за рад одузета 04.05.2016. године.

Агенција не жели да коментарише пресуду Врховног суда Републике Српске, а у законском року ће предузети све процесне радње које су јој на располагању.

Надаље, обавјештамо Вас да ће Агенција новим рјешењем које ће донијети у складу са предметном пресудом, одлучити о захтјеву Transparency International BiH за доставу тражених информација.

Такође Вас обавјештавамо да Агенција континуирано унапређује регулаторни оквир за банке, те је у том смислу донесена нова Одлука о објављивању података и информација банке („Службени Гласник Републике Српске“, број 89/17), којом су детаљно прописане обавезе које банке имају у погледу објављивања података и информација о њиховом пословању, а која је усклађена са међународним и европским стандардима из области транспарентности пословања банака.

Овом Одлуком и Упутством за попуњавање образаца, који је такође донијела Агенција, су детаљно прописане информације које се објављују, учесталост објављивања података и информација, те изузеци од обавезе објављивања (банке су обавезне да податке објављују на својим интернет страницама најмање једном годишње).

Поред тога, банке су у обавези, сходно члану 178. Закона о банкама („Службени Гласник Републике Српске“, број 04/17, 19/18 и 54/19), да објављују на својој интернет страници и ревидиране годишње извјештаје заједно са извјештајем о пословању и извјештајем о ревизији годишњих финансијских извјештаја (извјештаје о ревизији у скраћеном облику су дужне објавити у дневним новинама доступним на цијелој територији БиХ).

Доношењем нових прописа повећан је обим информација и података које су банке дужне јавно да објављују у односу на ранији период када су банке такође имале обавезу јавног објављивања извјештаја о ревизији годишњих финансијских извјештаја, полугодишњих финансијских извјештаја, информација о власничкој структури, организационој структури, органима управљања и друго.

 

У Бањој Луци, 11.07.2019. године

Односи са јавношћу