Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Одлука о облику и садржају извјештаја које микрокредитне организације достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 03/07 Преузми
Измјене и допуне Одлуке о облику и садржају извјештаја које MKO достављају Агенцији за банкарство Републике Српске Службени гласник РС број 123/12 Преузми
Прилог (извјештајни обрасци за МКО) 21.01.2019 Преузми
Упутство за израду извјештаја микрокредитних организација Службени гласник РС број 03/07 Преузми
Упутство за примјену Одлуке о облику и садржају извјештаја које МКО достављају Агенцији (за организационе дијелове МКО које послују у Републици Српској, а сједиште им је у ФБиХ) 04.09.2007 Преузми
Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за банке и друге финансијске организације Службени гласник РС број 106/15 Преузми
Упутство за попуњавање образаца за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности - за МКО 21.01.2013 Преузми