Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


О мјерама заштите других уговорних страна
O поступку и начину вршења отписа и конверзије инструмената капитала и обавеза банке
O продаји акција, имовине, права и обавеза банке у реструктурирању
О банци за посебне намјене
O давању сагласности и одобрења друштву за управљање имовином
O процјени могућности реструктурирања банке и банкарске групе
O плановима реорганизације пословања банкe
О условима и начину вршења независне процјене вриједности имовине и обавеза банке прије и у току поступка реструктурирања
O минималним захтјевима за капитал и прихватљиве обавезе банке
О подацима и информацијама које се достављају Агенцији за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе
О условима када се банка сматра несолвентном
О начину спровођења контроле и налагања мјера у сврху извршавања задатака и циљева из надлежности реструктурирања банака
Очекивања од банака у планирању реструктурирања – смјернице
  • 1