Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Конкурс за избор најбољих радова из области финансија за 2013. годину

12.05.2014. год.

I Организовање конкурса

Комитет за координацију финансијског сектора Републике Српске (Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, Агенција за банкарство Републике Српске, Агенција за осигурање Републике Српске), те Бањалучка берза а.д. Бања Лука и Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: инстутуције учеснице) овим путем објављују Конкурс заинтересованим студентима свих студијских година на подручју Републике Српске, да предају дипломске или стручне радове из области:

  1. банкарства,

  2. осигурања или

  3. тржишта хартија од вриједности.

Намјера институција учесница је да овим Конкурсом додатно унаприједe сарадњу са високошколским установама и да подстакне студентску заједницу да се ближе и на практичном нивоу упозна са збивањима на финансијском тржишту. Осим наведеног, овај облик сарадње ће омогућити интерактивни однос студената са регулаторима финансијског тржишта у Републици Српској.

II Право учешћа и услови за достављање радова

Право учешћа имају студенти високошколских установа у Републици Српској, који су држављани Босне и Херцеговине. Радови се предају у форми дипломског или стручног рада. Рад мора да бити на тему финансијско тржиште.

Радови морају бити написани на једном од званичних језика БиХ или на енглеском језику. Један аутор може поднијети само један самосталан рад. Радови коаутора неће се узети у разматрање. Конкурс ће се сматрати успјешним ако се пријаве најмање по три (3) рада из све три области које су наведене у тачки I, а који испуњавају прописане услове конкурса.

Достављени рад би требао да садржи сљедеће:

  • наслов рада (са именом и презименом аутора),

  • садржај

  • увод (укључује намјеру и сврху рада те опис претпоставке која се тематизира у самом раду),
  • основни текст,

  • закључак (укључује детаљно излагање аутора о значењу резултата те осврт на цијели рад),

  • попис коришћене литературе, библиографија.

Садржај рада мора бити исписан у формату MS Word документа (.doc), у фонту Times New Roman, величина слова 12, проред 1,5. Максимална величина рада је до 70 А4 страница с пописом литературе. Трошкове израде, умножавања и слања сноси аутор, тј. институције учеснице не сноси трошкове учествовања аутора у такмичарском поступку. Достављени радови се не враћају. Радови који ће се узети у разматрање морају бити израђени у периоду 2010. до 2013. години.

Рад се предаје у 1 примјерку у материјалном и електронском облику (CD). Заједно са радовима потребно је доставити попуњену пријаву за учешће студената за избор најбољих радова из области финансија за 2013. годину. Пријава се може преузети на web страницама институција учесница.

Предлаже се студентима да рад израде на основу Упутства за израду стручних и научних радова Економског факултета Бања Лука, аутора Здравка Тодоровића, Ивана Шијаковића, Татјане Маричић.

Радови се достављају физички или путем поште на сљедећу адресу: Комисија хартија од вриједности, улица: Вука Караџића број 6, 78 000 Бања Лука. Рок за достављање радова је од дана објављивања Конкурса у „Гласу Српске“ закључно са даном 31.10.2013. године до 16:00 часова. Са ознаком „Конкурс за избор најбољег рада из области финансија за 2013. годину“. Радови примљени након тог рока се неће узети у разматрање. За све додатне информације у вези са конкурсом обратите се упитом на адресу електронске поште: sara.savanovic@secrs.gov.ba.

Комисија за оцјену радова, ће размотрити, прегледати и оцијенити све радове који буду достављени у оквиру наведеног рока.

III Избор и награђивање радова

Избор радова и награђивање ће се вршити тако што ће се изабрати по три најбоља рада (прво, друго и треће мјесто) из области банкарства, осигурања и тржишта хартија од вриједности, а новчане награде исплаћују институције учеснице свака за своју област у једнаким новчаним износима. Фонд за награде износи:

За прво мјесто новчана награда износи 500,00 КМ.

За друго мјесто новчана награда износи 300,00 КМ.

За треће мјесто новчана награда износи 200,00 КМ.

Институције учеснице ће контактирати ауторе изабраних радова ради достављања података потребних за израду уговора. Награда за изабране радове исплаћиваће се на темељу потписаних уговора у року од 30 дана од датума потписивања уговора на рачун аутора.

IV Остале напомене

Резултати Конкурса, ће се јавно објавити, на web страницама институција учесница. Доставом рада аутор пристаје на објављивање својих података, те гарантује институцијама учесницама да над достављеним радом (у цјелини или на неким његовим дијеловима) не постоје права трећих лица, те преузима самосталну одговорност за евентуална потраживања других ауторских права у односу на институције учеснице.

У случају да ни један рад који пристигне на основу овог Конкурса не задовољи својим квалитетом критеријуме Комисије за оцјену радова (у даљем тексту: Комисија), Комисија има право да обнови Конкурс за избор најбољих радова из области финансија за 2013. годину. Обавјештење о одлукама Комисије објавиће се на web страницама институција учесница.

Предсједавајући Комитета
Божана Шљивар

Пријава за учествовање студената за избор најбољег рада из области финансија за 2013. годину

Име и презиме:

 

Датум рођења:

 

Aдреса:

 

E-mail:

 

Teлефон:

 

Факултет на којем студент студира:

 

Ментор при изради рада:

 

Период израде рада:

 

Датум пријаве:                               

 

Mjесто:

 

Потпис: