Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Оглас за куповину пословног објекта

04.09.2018. год.

Агенцијa за банкарство Републике Српске, на основу Одлуке Управног одбора  о покретању поступка куповине пословног објекта за рад запослених Агенције за банкарство Републике Српске, број УО-33/18 од 27.08.2018. године, објављује

О Г Л А С

Агенција за банкарство Републике Српске је заинтересована за куповину новоизграђеног самосталног пословног објекта у површини од 2.500 до 2.800 m2, са паркинг простором на припадајућем земљишту у површини од 400 до 500 m2, све у својини продавца са 1/1 дијела, уписаној у земљишне књиге, без терета, на локацији до једног километра од садашњег сједишта Агенције у Бањалуци, у улици Васе Пелагића 11а.

 

Продавац као уговорна страна, може бити један власник или сви сувласници са укупно 1/1 дијела непокретности. Заинтересовани власници непокретности могу доставити понуду за продају непокретности која треба да садржи:

  • податке о власнику непокретности: име и презиме, адресу и контакт телефон, ако се ради о физичком лицу, а ако се  ради о правном лицу: назив правног лица и сједиште, име лица овлашћеног за заступање и контакт телефон;
  • за непокретности које су у сувласништву наведене податке потребно је доставити за све сувласнике;
  • податке о непокретности: број з.к. улошка, корисну површину пословног објекта и паркинг простора, адресу на којој се објекат налази;
  • цијену непокретности.

 

Уз понуду обавезно доставити:

  • доказ о власништву непокретности: извод из земљишних књига (з.к. извадак);
  • сагласност за достављање понуде са потписима свих сувласника, уколико је предмет понуде непокретност у сувласништву.

 

Понуде доставити у писаном облику са наведеним прилозима, у затвореној коверти, уз назнаку "Понуда непокретности по огласу – НЕ ОТВАРАЈ", на адресу:

Агенција за банкарство Републике Српске

       Васе Пелагића 11а

  Бањалука

 

Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања у дневном  листу "Глас Српске".

Понуде се могу предати у пријемној канцеларији Агенције за банкарство Републике Српске у Бањалуци, улица Васе Пелагића 11а, или путем поште као препоручена поштанска пошиљка.

Понуде предате пошти као препоручена поштанска пошиљка, сматраће се да су достављене даном предаје пошти.

Напомена: Према члану 10. став 1. тачка е) Закона о јавним набавкама, од примјене наведеног закона изузети су уговори о куповини постојећих зграда, друге непокретне  имовине,  земљишта или права која из њих проистичу.

 

Број: 01-1466/18                                                                                                                                                                             ДИРЕКТОР

Дана, 03.09.2018. год.                                                                                                                                                                  Раде Растока