Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Обавјештење о објављивању нацрта одлука из Пилара 1 и Пилара 2 Базела II

31.07.2015. год.

У оквиру активности на имплементацији Стратегије за увођење Базела II (у даљем тексту: Стратегија) припремљени су за јавну расправу нацрти сљедећих одлука:

  • Одлука о израчунавању капитала банака – Пилар 1,
  • Одлука о управљању ризицима у банкама – Пилар 2,
  • Одлука о процесу интерне процјене адекватности капитала у банкама (ICAAP), укључујући Извјештаj о ICAAP-у – Пилар 2,
  • Одлука о великим изложеностима – Пилар 2,
  • Одлука о управљању каматним ризиком у банкарској књизи – Пилар 2.

Напомињемо да ће рокови утврђени у прелазним и завршним одредбама нацрта одлука бити предмет даљег разматрања и усаглашавања.

Нацрти наведених одлука сачињени су на основу регулаторног оквира који се примјењјује у Европској унији, у мјери у којој је могуће, узимајући у обзир специфичности тржишта у Босни и Херцеговини, односно на основу пакета прописа, који обухвата Директиву 2013/36/EU – CRD IV и Уредбу 575/2013 - СRR, те одређене техничке стандарде, упутства или смјернице које објављује Европска агенција за банкарство (EBA).

У складу са Стратегијом, нацрти одлука у овој фази не обухватају напредне приступе за израчунавање капиталних захтјева за кредитни, тржишни и оперативни ризик, те кредитне деривате, трансакције са OTC дериватима, структурисане финансијске инструменте, секјуритизацију, као ни одређене друге сегменте који нису примјењиви за тржиште Босне и Херцеговине.

Агенција ће у наредном периоду наставити са активностима на изради додатних упутстава за примјену наведених нацрта одлука, те креирању припадајућих образаца за извјештавање, који ће такође бити објављени на wеб страници Агенције.

Полазну основу за сачињавање највећег дијела извјештајних образаца представљају:

  • Проведбена уредба Комисије (ЕУ) бр. 680/2014 од 16. априла 2014. године о утврђивању проведбених техничких стандарда о надзорном извјештавању институција у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 575/2013 Европског парламента и Вијећа, Службени лист ЕУ L 191/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/?qid=1438249260363&uri=CELEX:32014R0680), и
  •  Проведбена уредба комисије (ЕУ) бр. 2015/227 од 9. јануара 2015. године о измјени Проведбене уредбе бр. 680/2014 о утврђивању проведбених техничких стандарда о надзорном извјештавању институција у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 575/2013 Европског парламента и Вијећа, Службени лист ЕУ L 48/2015 (http://eurlex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1438253079656&uri=CELEX:32015R0227

Са циљем обављања правовремене и свеобухватне јавне расправе унутар банкарског сектора путем Удружења банака Босне и Херцеговине (у даљем тексту: УББиХ), нацрти предметних одлука достављени су 31.07.2015. године УББиХ.

Рок за окончање јавне расправе путем УББиХ за Одлуку о израчунавању капитала банака из домена Пилара 1 је 30.11.2015. године, а за преостале одлуке из домена Пилара 2 је 31.10.2015. године, након чега ће Агенција приступити разматрању достављених примједби и приједлога.

Наведени рокови подразумијевају обједињавање и систематизовање мишљења, сугестија, примједби и коментара појединачних банака, чланица УББиХ и достављање Агенцији јединственог акта посебно за Пилар 1 и посебно за Пилар 2.

У поступку јавне расправе, а у складу са досадашњом праксом планира се и презентација нацрта предметних одлука банкарском сектору путем УББиХ.

У циљу постизања хармонизације регулаторног оквира обје ентитетске агенције ће учествовати у поступку јавне расправе са банкарским сектором путем УББиХ.

Нацрти наведених одлука налазе на wеб страници Агенције у дијелу „Подзаконски акти“ под „Банке“ и „Прописи у припреми“  од 31.07.2015. године.

У овој фази није проведена процедура лекторисања текста, с обзиром да се ради о нацртима одлука који ће бити подложни накнадним измјенама и допунама након спроведене јавне расправе.

За све додатне информације по овом питању, стојимо  на располагању (контакт особа: Жељка Ракоција, тел: 051/224-078 или Данијела Њежић Бузаџија, тел: 051/227-088 или путем email-а: zeljka.rakocija@abrs.ba, cc. danijela.njezic@abrs.ba).

 

Агенција за банкарство Републике Српске