Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Финансијска едукација грађана:  Када контактирати омудсмана за банкарски систем?


Заштита корисника финансијских услуга предмет је интересовања не само домаће, већ и најшире међународне стручне јавности, а значај овог питања додатно је наглашен након избијања свјетске финансијске кризе и материјализацијом ризика у вези са финансијским посредовањем, и то не само из угла неспорне потребе заштите корисника, већ и из аспекта очувања стабилности цјелокупног финансијског сектора.

Усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске у току 2011. године осавремењена је и проширена регулаторно-надзорна функција Агенције за банкарство Републике Српске у области заштите корисника финасијских услуга и успостављен је институт Омбудсмана за банкарски систем Републике Српске, са циљем мирног рјешавања спорова између корисника и давалаца финансијских услуга.
 
Прописујући заштиту потрошача - корисника финансијских услуга извршена су усклађивања Закона о банкама Републике Српске са правним тековинама Европске уније, а извршене су и измјене и допуне Закона о микрокредитним организацијама и Закона о лизингу, ради систематског и свеобухватног уређења овог питања.

Механизми и инструменти заштите треба да обезбиједе три услова:

  1. информисаност корисникада су им на располагању свеобухватне, благовремене и разумљиве информације о финансијским услугама и потенцијалним ризицима које обезбјеђују доношење адекватне и утемељене одлуке,
  2. правичан и коректан (фер) третман од банакашто подразумијева одговорно одобравање кредита и финансијско просвјећивање корисника, уважавајући проблем информационе асиметрије, и
  3.  право на ефикасне и јефтине механизме мирног рјешавања спорова, као алтернативе судским поступцима.
Остваривањем ових услова, односи корисника и банака подижу се на виши ниво међусобног повјерења, а међубанкарска конкуренција постаје динамичнија у погледу уважавања захтјева корисника за већом транспарентношћу пословања банака.