Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење за јавност поводом Одлука о привременим мјерама банака и микрокредитних организација усљед пандемије COVID-19

30.03.2020. год.

 

Број: 01-515/20

Дана, 30.03.2020. године

 

Предмет: Саопштење за јавност поводом подзаконских прописа Агенције за банкарство Републике Српске везано за пандемију COVID-19

У циљу адекватног информисања јавности о мјерама које је Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) донијела кроз подзаконске прописе у циљу ублажавања негативних економских посљедица изазваних појавом вирусног обољења „COVID-19” (у даљем тексту: корона вирус), те очувања стабилности банкарског система Републике Српске, а како би отклонили недоумице клијената банака и микрокредитних организација у вези са примјеном прописа у наставку наводимо додатна појашњења одредаба усвојених прописа.

Агенција је, у оквиру својих надлежности, а узимајући у обзир тренутну ванредну ситуацију у Републици Српској усвојила сљедеће одлуке:

  • Одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19 и
  • Одлуку o привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем „COVID-19“.

Наведеним прописима је дефинисано да за вријеме трајања стања ванредне ситуације (односно ванредног стања уколико буде проглашено од стране надлежних органа), банке, односно микрокредитне организације могу клијентима одобрити привремени мораторијум најдуже до престанка наведеног стања.

Овај мораторијум се одобрава са циљем како би банке, односно микрокредитне организације, у међувремену, у договору са својим клијентима имале времена да дефинишу најадекватније посебне мјере које ће одобрити клијентима. Током наведеног мораторијума клијенти неће плаћати обавезе по основу главнице и камате која се обрачунава током тог периода, те ће банке, односно микрокредитне организације договорити са клијентима начин измирења тих обавеза у наредном периоду у зависности од могућности клијента за њихову отплату. Привремени мораторијум се може одобрити на захтјев клијента, а при томе је  дозвољено да се захтјев, усљед стања ванредне ситуације, не мора подносити у писаном облику, односно да се исти може поднијети и електронским путем (електронска пошта, путем интернет странице, SMS поруком и сл.) или банка, односно микрокредитна организација може одобрити исти самоиницијативно уколико оцијени да клијенти нису били у могућности да због техничких или других препрека поднесу захтјев. Напомињемо да само у случају привременог мораторијума, усљед стања ванредне ситуације, није потребно формално потписивање анекса уговора о кредиту.

Током трајања привременог мораторијума, банке, односно микрокредитне организације ће договорити са клијентима које од посебних мјера дефинисаних подзаконским прописима Агенције могу да одобре клијентима, а кључно је да се дефинишу мјере које могу помоћи клијентима да у наредном периоду измирују своје обавезе према банци. Посебне мјере (или комбинацију посебних мјера) које банке, односно микрокредитне организације могу одобрити клијентима су:

  • мораторијум, односно одгодa у отплати обавеза клијента у максималном трајању од 6 мјесеци,
  • грејс период за отплату главнице кредита у случају кредита који се отплаћују ануитетно на период од најдуже 6 мјесеци (током грејс периода клијент плаћа обрачунату камату, али не и главницу), 
  • продужење крајњег рока за отплату кредита који се отплаћују ануитетно, 
  • продужење рока доспијећа кредита са једнократним доспијећем, укључујући и револвинг кредите, прекорачења по трансакционим рачунима, кредитне картице и слично на период од најдуже 6 мјесеци, при чему би клијенти током тог периода могли користити и дио изложености који је био неискоришћен на дан модификације,
  • одобравање додатног износа изложености за потребе превазилажења његових тренутних потешкоћа са ликвидношћу,
  • друге мјере са циљем олакшавања измиривања кредитних обавеза клијента и одржавања пословања клијента. 

Клијенти ће за потребе одобрења претходно наведених посебних мјера бити у обавези да потпишу анекс уговора о кредиту, те је стога неопходна и претходна сагласност жираната, јемаца или судужника.

Посебно истичемо да право на одобрење посебних мјера које банка, односно микрокредитна организација одобрава имају само клијенти чија је кредитна способност погоршана, односно чији су извори за отплату смањени и тиме им је онемогућено или ће бити онемогућено измиривање обавеза према банци, а због негативног утицаја изазваног пандемијом корона вируса. Дакле, право на посебне мјере могу остварити само клијенти који су директно или индиректно (нпр. у случају физичких лица, посматрају се укупни приходи домаћинства, односно уколико клијенту банке, односно микрокредитне организације нису смањени приходи, али укупни приходи домаћинства су значајно смањени и то утиче на могућност измиривања обавеза према банци, односно микрокредитној организацији сматра се да су испуњени услови да се клијенту одобре посебне мјере) погођени негативним економским посљедицама узрокованим појавом корона вируса.

Такође, у складу са прописима Агенције, банке и микрокредитне организације су дужне да донесу Програм посебних мјера које ће одобравати својим клијентима и  да све информације о посебним мјерама објаве на званичној интернет страници банке, односно микрокредитне организације.

Агенција за банкарство Републике Српске