office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Обавјештења
 4.  » Конкурс за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске на неодређено вријеме (објављен у листу „Глас Српске“ у уторак 11.01.2022.године )

Конкурс за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске на неодређено вријеме (објављен у листу „Глас Српске“ у уторак 11.01.2022.године )

Број: 03-2161-1/21

Дана, 05.01.2022. године

На основу члана 22. став 1. тачке в. и  ђ. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 4/17), члана 14. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Агенције за банкарство Републике Српске број Д-7/21, од 24.03.2021. године, Д-9/21 од 21.06.2021. године, Д-14/21 од 16.08.2021. године и Д-21/21 од 16.08.2021. године и члана 10. Правилника о раду бр. УО-308/17 и УО-29/18 од 01.12.2021. године, директoр Агенције за банкарство Републике Српске расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАД У АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

I

Расписује се конкурс за пријем 4 (четири) радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске, на неодређено вријеме и то:

1. Виши стручни сарадник у Јединици за надзор, у Сектору за надзор пословања банака, Одјељење за надзор средњих и малих банака.

Шифра посла 2122………………………………………………………………………………………… 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове посредног и непосредног надзора банака, што укључује квалитативну контролу прописаних извјештаја које су банке дужне достављати Агенцији, анализе достављених извјештаја, праћење и примјену прописа везано за пословање банака и других прописа, израду кварталне анализе пословања банке, те вођење и учествовање у поступку посредног и непосредног надзора/контроле пословања банака. Презентује банци налазе извршеног надзора/ контроле, израђује записник о извршеном надзору/контроли и одговара на приговор на записник. Заједно са надлежним руководиоцима израђује приједлог рјешења са налозима за отклањање неправилности, те врши постконтролни поступак укључујући и праћење извршења наложених мјера. Врши процену плана опоравка банке и учествује у поступку провођења привремене управе у банци. Иницира покретање активности за предузимање мјера надзора према банкама и одговорним лицима у банкама. Анализира извјештаје екстерних ревизора о редовним и посебним ревизијама пословања банака и припрема информације о налазима екстерне ревизије. Заједно са надлежним руководиоцима, учествује у поступку оцјене стања банке у смислу могућности наставка даљег пословања. Учествује на супервизорским колеџима на нивоу супервизора других земаља. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, који су у дјелокругу рада Сектора.

2. Виши стручни сарадник у Јединици за надзор, у Сектору за надзор пословања недепозитних финансијских организација, надзор СПН и ФТ надзор ЗПКФУ, у Одјељењу за надзор недепозитних финансијских организација  (МКО, лизинг и ШКО).

Шифра посла 2211 ……………………………………………………………………………………….. 1 извршилац.

Опис послова: Обавља најсложеније послове контроле у недепозитним финансијским организацијама, од припреме контроле до постконтролног поступка и архивирања радне документације, према стандардима утврђеним актима Агенције (у складу са планом рада руководи тимом контролора – задужени контролор). Обавља и најсложеније послове посредног надзора на начин и у роковима сходно важећим законским прописима и интерним актима Агенције којима се регулише извјештајна функција, тако што на основу извјештаја недепозитних финансијских организација припрема и израђује мјесечне и кварталне информације, полугодишње и годишње анализе. Заједно са надлежним руководиоцем предлаже измјене и доношење подзаконских аката и упутстава Агенције, те у сарадњи са истим учествује у давању приједлога мјера према недепозитним финансијским организацијама. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, који су у дјелокругу рада Сектора.

3. Виши стручни сарадник у Јединици за надзор, у Сектору за надзор пословања недепозитних финансијских организација, надзор СПН и ФТ, надзор ЗПКФУ, у Одјељењу за надзор спречавања прања новца и финансирања тероризма и надзор обављања платног промета у банкарском систему (СПН и ФТ и ПП).

Шифра послa 2221 ……………………………………………………………………………………….. 1 извршилац.

Опис послова: Обавља најсложеније послове контроле спречавања прања новца и финансирања тероризма и обављања платног промета у организацијама банкарског система, од припреме контроле до постконтролног поступка и архивирања радне документације, према стандардима утврђеним актима Агенције. Заједно са надлежним руководиоцем предлаже измјене и доношење подзаконских аката и упутстава Агенције, те у сарадњи са истим учествује у давању приједлога мјера према организацијама банкарског система. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, који су у дјелокругу рада Сектора.

4. Виши стручни сарадник у Јединици за реструктурирање, у Одјељењу за реструктурирање банака.

Шифра посла 411 …………………………………………………………………………………………. 1 извршилац.

Обавља најсложеније послове у припреми и спровођењу поступка реструктурирања банака. Обавља послове посредне и непосредне контроле банака из области реструктурирања банака, квалитативну контролу и анализу прописаних извјештаја које су банке дужне достављати Агенцији, односно Јединици за реструктурирање за потребе израде и ажурирања планова реструктурирања, израде информације о достављеним извјештајима, праћење и примјену прописа везаних за пословање банака и других прописа из надлежности реструктурирања банака. Презентује банци налазе извршене контроле, израђује записник о извршеној контроли и одговара на приговор на записник. Заједно са надлежним руководиоцем израђује приједлог рјешења са мјерама за отклањање препрека у реструктурирању и испуњавању минималног захтјева за капитал и прихватљиве обавезе, те врши постконтролни поступак укључујући и праћење извршења наложених мјера. Анализира планове опоравка достављене од стране Јединице за надзор и даје своје примједбе и препоруке на исти. На основу добијених података од банака и Јединице за надзор израђује план реструктурирања за банке који обавезно садржи све елементе прописане Законом о банкама. Врши ажурирање плана реструктурирања најмање једном годишње или чешће услијед промјена у банци које утичу на његов садржај или могућност његове примјене. Приликом израде и ажурирања плана реструктурирања процјењује могућност реструктурирања. Даје приједлоге у вези са примјеном инструмената и мјера за реструктурирање узимајући у обзир успјешност остварења циљева реструктурирања и стање имовине и обавеза утврђених независном процјеном. Учествује у спровођењу поступка примјене инструмената и мјера реструктурирања из надлежности Одјељења, а када се примјењује инструмент реструктурирања властитим средствима врши анализу плана реорганизације пословања банке. Припрема анализе и извјештаје за потребе сарадње са надлежним тијелима других земаља и учествовања на колеџима за реструктурирање. Учествује у изради планова рада и извјештаја о раду тељења за потребе Агенције. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, који су у дјелокругу рада Јединице.

Кандидати из тачке I овог конкурса, морају испуњавати опште и посебне услове.

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од осамнаест (18) година,
 3. да имају општу здравствену способност,
 4. да нису осуђивани за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова у Агенцији,
 5. да се против њих не води кривични поступак пред судовима у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту БиХ и Суду Босне и Херцеговине за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова у у Агенцији.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За радно мјесто означено под бројем 1.

 1. висока стручна спрема економског смијера (VII степен, завршен Економски факултет, 240 ETCS бодова),
 2. 3 (три) године радног искуства у банкарству/финансијама,
 3. знање енглеског језика

За радно мјесто означено под бројем 2.

 1. висока стручна спрема економског смјера (VII степен, 240 ETCS бодова),
 2. 2 (двије) године радног искуства у струци,

За радно мјесто означено под бројем 3.

 1. висока стручна спрема економског или правног смјера (VII степен, 240 ECTS бодова),
 2. 2 (двије) године радног искуства у банкарству/финансијама,

За радно мјесто означено под бројем 4.

 1. висока стручна спрема економског или правног смјера (VII степен, 240 ECTS бодова),
 2. 3 (три) године радног искуства у банкарству/финансијама,
 3. знање енглеског језика.

II

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова како слиједи:

 • увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
 • копију личне карте;
 • родни лист;
 • биографију;
 • копију дипломе. Кандидат који је стекао високо образовање по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала кандидат је дужан да достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје. Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому у складу са законским прописима из области високог образовања;
 • исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или уговор/и о раду из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство). Уколико кандидат доставља уговор о раду, дио уговора који се односи на плату треба бити затамњен;
 • увјерење о неосуђиваности које није старије од шест мјесеци од дана објављивања овог конкурса;
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова у Агенцији које није старије од шест мјесеци од дана објављивања овог конкурса.

Наведени докази се достављају у копији. Изабрани кандидати након спроведеног конкурса, а прије заснивања радног односа, обавезни су да у року од седам (7) дана од дана пријема обавјештења о избору доставе оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, као и увјерење о општој здравственој способности. Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија за спровођење конкурса утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Кандидати треба да у пријави наведу и назив (шифру) радног мјеста за које конкуришу. Кандидати се могу пријавити истом пријавом за више радних мјеста уколико испуњавају услове за свако од њих. 

III

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

IV

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу тестирању.

Тестирање подразумијева разговор-интервју са члановима Конкурсне комисије који за предмет има и регулативу релевантну за радна мјеста наведена у тачки I конкурса.

Кандидати који конкуришу за радна мјеста означена под редним бројем  1. и  4. полажу и писмени и усмени тест из енглеског језика који је елиминаторан.

Кандидати који уђу у ужи избор за сва радна мјеста наведена у тачки I овог конкурса полажу додатни писмени стручни тест.

О времену и мјесту одржавања интервјуа, односно тестирања, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се лично на протокол Агенције за банкарство Републике Српске или путем поште препоручено на адресу: Агенција за банкарство Републике Српске, Бања Лука, улица Владике Платона број 1/А, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

У случају да је пријава на конкурс упућена преко поште препорученом пошиљком, дан предаје пријаве пошти ће се  сматрати као дан предаје Агенцији.

По завршетку конкурсне процедуре документа предата уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

                                                                                                                                                                        ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                       Раде Растока

Skip to content