office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Обавјештења
 4.  » Конкурс за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске на неодређено вријеме (објављен у листу „Глас Српске“ у четвртак 15.04.2021.године )

Конкурс за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске на неодређено вријеме (објављен у листу „Глас Српске“ у четвртак 15.04.2021.године )

Број: 03-653-1/2021

Дана, 12.04.2021. године

На основу члана 22. став 1. тачке в. и  ђ. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 4/17), члана 14. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Агенције за банкарство Републике Српске број Д-7/21, од 24.03.2021. године и члана 10. Правилника о раду бр. УО-308/17 и УО-29/18, од 27.08.2018. године, директoр Агенције за банкарство Републике Српске расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАД У АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

I

Расписује се конкурс за пријем 3 (три) радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске, на неодређено вријеме:

1. Виши стручни сарадник у Јединици за надзор, у Сектору за надзор пословања банака,

           шифра посла 2122…………………………………………………………………………………1 извршилац

2. Стручни сарадник у Сектору за регулативу и подршку надзору,

            шифра посла 523………………………………………………………………………………….1 извршилац

3. Виши стручни сарадник за контролу ИТ у Одјељењу за информационе-комуникационе технологије,

           шифра посла 703…………………………………………………………………………………..1 извршилац.

Кандидати из тачке I овог конкурса, морају испуњавати опште и посебне услове.

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од осамнаест (18) година (родни лист и фотокопија личне карте),
 3. да имају општу здравствену способност (доставља се по пријему, а прије ступања на рад)
 4. да нису осуђивани за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова у државном органу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За радно мјесто означено под бројем 1.

 1. висока стручна спрема економског смијера (VII степен, 240 ETCS бодова),
 2. 3 (три) године радног искуства у банкарству/финансијама,
 3. знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.

 1. висока стручна спрема економског или математичког смијера (VII степен, 240 ETCS бодова),
 2. 2 (двије) године радног (теоријског или практичног) искуства у банкарству/финансијама,
 3. знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 3.

 1. висока стручна спрема електротехничког, математичког, информатичког или економског смјера (VII степен, 240 ECTS бодова),
 2. 3 (три) године радног искуства на сличним или упоредивим пословима,
 3. знање енглеског језика,
 4. познавање међународних стандарда из области безбједности информационих система и ревизије (CobiT, ISO 27001),
 5. напредна знања из области информационих технологија.

II

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији.

III

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

IV

Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из овог конкурса, Комисија за провођење конкурса за пријем радника на рад у Агенцији за банкарство Републике Српске, обавиће разговор – интервју.

О времену и мјесту одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавјештени.

V

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се лично на протокол Агенције за банкарство Републике Српске или путем поште препоручено на адресу: Агенција за банкарство Републике Српске, Бања Лука, Улица Владике Платона број 1/А, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

                                                                                                                                                                        ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                       Раде Растока

Skip to content